Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
24 May 2023
 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.05.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.140/24.05.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.    Proiect de hotarare nr.141/24.05.2023 privind aprobarea retrimestrializarii unor sume reprezentand « Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » -cod indicator 11.02.06 aferente bugetului local al Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.142/24.05.2023 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2022, situatiile financiare pe anul 2022  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu, bloc 1B, parter, judetul Buzau, CUI 10152880
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.143/24.05.2023 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2022, situatiile financiare pe anul 2022  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.144/24.05.2023 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022, raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de gestiune pentru exercitiul financiar 2022 al conducatorului (administratorului executiv) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.145/24.05.2023 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2023-2027
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.146/24.05.2023 privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.147/24.05.2023 privind inaintarea catre Ministerul Sanatatii, in vederea obtinerii avizului conform, a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9.    Proiect de hotarare nr.148/24.05.2023 privind aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.149/24.05.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.150/24.05.2023 privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.151/24.05.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza Proiect tehnic,  a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect tehnic) pentru obiectivul de investitii (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a trei locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.152/24.05.2023 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca” in Zona Urbana Marginalizata, cod SMIS 153901,  proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022, rezultate ca urmare a elaborarii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.153/24.05.2023  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp si teren in suprafata masurata de 249 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.    Proiect de hotarare nr.154/24.05.2023  privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a  bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 602, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 249 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 11 mp si teren in suprafata masurata de 291 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Piata Halelor, Aleea Florilor nr.2, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.155/24.05.2023 privind darea in administrare catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, institutie publica de interes local cu personalitate juridica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, a bunului imobil –constructii (C1-C11) si teren aferent, proprietate publica a Municipiului Rm.Sarat, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Armoniei nr.58 bis, judetul Buzau, in vederea desfasurarii activitatii specifice de catre aceasta institutie
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.156/24.05.2023   privind darea in administrare catre Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, institutie de drept public cu personalitate juridica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, a bunului imobil –constructie si teren aferent, proprietate publica a Municipiului Rm.Sarat, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Principele Ferdinand nr.37, judetul Buzau, in vederea desfasurarii activitatii specifice de catre aceasta institutie
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18.    Proiect de hotarare nr.157/24.05.2023 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19.    Proiect de hotarare nr.158/24.05.2023 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a imobilelor –constructii C1, C3 si C4, avand numerele cadastrale 37315-C1, 37315-C3 si 37315-C4, constructii amplasate pe terenul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.7A, judetul Buzau, teren inscris in Cartea Funciara nr.37315 Ramnicu Sarat, in vederea parcurgerii procedurilor de scoatere din functiune, casare, valorificare si demolare, in conditiile instituite de prevederile legale in vigoare
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20.    Proiect de hotarare nr.159/24.05.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Tudor Arghezi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Tudor Arghezi nr.3”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 45 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Tudor Arghezi nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21.    Proiect de hotarare nr.160/24.05.2023 privind incheierea unui contract de dare in folosinta gratuita a terenului aferent investitiei „Reabilitare retea de distributie apa cu bransamente aferente (inlocuire), strada Caieti, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau”, teren situat pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 143 mp) catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, pana la incheierea executarii lucrarilor (receptie la terminarea lucrarilor),  lucrari autorizate in regim de urgenta conform prevederilor art.7, alin.(16) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22.    Proiect de hotarare nr.161/24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, precum si a criteriilor suplimentare de selectie si ierarhizare a solicitarilor de loturi de teren pentru tineri, in vederea construirii de locuinte proprietate personala
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23.    Proiect de hotarare nr.162/24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24.    Proiect de hotarare nr.163/24.05.2023 privind incetarea Contractului de comodat nr.4/27.06.2017 privind imobilul –teren situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.71, judetul Buzau (strada Crisului nr.5) prin retragerea dreptului de folosinta gratuita a comodatarului
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25.    Proiect de hotarare nr.164/24.05.2023 privind însuşirea proiectului de stema a Municipiului Râmnicu Sărat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26.    Proiect de hotarare nr.165/24.05.2023 privind solutionarea plangerii prealabile formulata de catre domnul Stancu Daniel Florin si Stancu Cristina Ramona prin reprezentant conventional avocat Neacsu Codruta, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.26930/03.05.2023, in sensul respingerii ca neintemeiata
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.04.2023-22.05.2023;
2.    Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat la data de 31.12.2022, transmise prin adresa nr.595/11.05.2023
3.    Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A Rm.Sarat la data de 31.12.2022, transmise prin adresa nr.414/17.05.2023
4.    Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul annual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Rm.Sarat pe anul 2022, transmise prin adresa nr.56/12.05.2023
5.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 25.04.2023;
 
15 May 2023

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 19.05.2023 - ora 12.30

1.    Proiect de hotarare nr.137/15.05.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 22.05.2023, ora 1200 (sau 30.05.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.    Proiect de hotarare nr.138/15.05.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 22.05.2023, ora 1200 (sau în data de 30.05.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6) si nr.I.7) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.77/18.04.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.23816/19.04.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.139/15.05.2023 privind aprobarea exprimarii acordului Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de autoritate publica locala, pentru efectuarea operațiunii de alipire a unitatii individuale cu nr.cadastral 33486-C1-U1 cu unitatea individuala cu nr.cadastral 33486-C1-U3,  la solicitarea S.C TOTAL AGROFARM SANDU S.R.L, in calitate de proprietar al celor doua unitati individuale, in vederea finalizarii documentatiei cadastrale anterior mentionate
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

21 April 2023

 

 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.109/21.04.2023 privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Sărat la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din veniturile Fondului pentru mediu, pentru un număr de 50 autovehicule uzate
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
2.    Proiect de hotarare nr.110/21.04.2023 privind aprobarea aderării la Proiectul „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” și a desemnării unui consilier local în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul acestui proiect
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.111/21.04.2023 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2024 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 13,8% (aferenta anului fiscal 2022)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.112/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.113/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.114/21.04.2023 privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Rm.Sarat din așezământ cultural în instituție publică de spectacole și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestei instituții
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.115/21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.116/21.04.2023 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022 si a comisiei de contestatii
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9.    Proiect de hotarare nr.117/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)  
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.118/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023  (proiecte din domeniul sport)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.119/21.04.2023 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie deosebita
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.120/21.04.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala,  a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.121/21.04.2023  privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
14.    Proiect de hotarare nr.122/21.04.2023  privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.    Proiect de hotarare nr.123/21.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.124/21.04.2023   privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.125/21.04.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp si teren in suprafata masurata de 249 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18.    Proiect de hotarare nr.126/21.04.2023 privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a imobilelor avand numerele cadastrale 36138, 36645, 33535, inscrise in CF nr.36138 Ramnicu Sarat, CF nr.36645 Ramnicu Sarat, CF nr.33535 Ramnicu Sarat, proprietatea Municipiului Rm.Sarat, respectiv a imobilului avand numarul cadastral 30191, inscris in CF nr.30191 Ramnicu Sarat, proprietatea HADES PETROL LDV S.R.L, prin modificarea limitei de proprietate, fara modificarea suprafetei totale a fiecarui imobil in parte
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
19.    Proiect de hotarare nr.127/21.04.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii (C1 si C2), avand numarul cadastral 37758, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.28,  judetul Buzau, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, in trei loturi
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20.    Proiect de hotarare nr.128/21.04.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile “Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice”  si “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ”  şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menţionate anterior
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21.    Proiect de hotarare nr.129/21.04.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22.    Proiect de hotarare nr.130/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, pct.I a), nr.crt.1-5 la Hotararea Consiliului Local nr.62/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23.    Proiect de hotarare nr.131/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I A), nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.63/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24.    Proiect de hotarare nr.132/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-4 la Hotararea Consiliului Local nr.64/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25.    Proiect de hotarare nr.133/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I, nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26.    Proiect de hotarare nr.134/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1 la Hotararea Consiliului Local nr.69/28.02.2023 stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27.    Proiect de hotarare nr.135/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-2 la Hotararea Consiliului Local nr.70/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28.    Proiect de hotarare nr.136/21.04.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2023-iulie 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
 
Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.03.2023-18.04.2023;
2.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
3.    Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
4.    Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor «ECO BUZAU 2009» din data de 03.04.2023;
5.    Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor «ECO BUZAU 2009» din data de 04.04.2023 (urmare a neindeplinirii cvorumului necesar pentru sedinta din 03.04.2023);
 
24 March 2023

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.81/24.03.2023 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.    Proiect de hotarare nr.82/24.03.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.83/24.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.84/24.03.2023 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.85/24.03.2023 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de vacantarea unui post de  membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu un nou membru
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.86/24.03.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.87/24.03.2023 privind   aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie  al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.88/24.03.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9.    Proiect de hotarare nr.89/24.03.2023 privind aprobarea alocarii sumei de 22.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.90/24.03.2023 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.91/24.03.2023  privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.700.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 15 ani, cu 2 ani perioada de gratie
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.92/24.03.2023  privind aprobarea contractarii unei linii de credit  pentru capital de lucru in valoare de 300.000 lei pe o perioada de 36 luni, de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST PLUS, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat, elaborate in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei impotriva Ucrainei, adoptat de Comisia Europeana la data de 23 martie 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.93/24.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in vederea infiintarii fermei didactice a Liceului Tehnologic „Traian Savulescu”, structura a Liceului Tehnologic „Victor Frunza” din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.94/24.03.2023   privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 218), strada Oltului nr.37, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, in regim de inaltime P+1, aflata la stadiul de executie-fundatie,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1556/13.05.2021, catre domnul Neacsu Vasilica casatorit cu doamna Neacsu Linica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Manea Dragos Vasile
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.    Proiect de hotarare nr.95/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.8 (parcela 83), judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.96/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.10 (parcela 84), judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.97/24.03.2023 privind aprobarea oportunității vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Florilor (strada Pietei), bloc 5, scara C, etaj 2, apartament nr. 50, județul Buzău
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18.    Proiect de hotarare nr.98/24.03.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune + Bransament + P.R.M gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 7,2 mp situat in strada C.I.Parhon) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului identificat cu nr.cadastral 31545, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19.    Proiect de hotarare nr.99/24.03.2023 privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20.    Proiect de hotarare nr.100/24.03.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.7968/08.04.2015, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 42, judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21.    Proiect de hotarare nr.101/24.03.2023 privind exercitarea dreptului de preemțiune  de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat pentru cumpărarea imobilului- sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22.    Proiect de hotarare nr.102/24.03.2023 privind darea in folosinta gratuita, pe o durata de 10 ani, a spatiilor din incinta fostelor centrale termice in care se afla instalatii de presiune pentru apa potabila (hidrofoare) cu terenul aferent, catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de operator regional, in considerarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat la data de 22 ianuarie 2009, intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, in numele si pe seama Unitatilor Administrativ Teritoriale membre, si S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23.    Proiect de hotarare nr.103/24.03.2023 privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea apartamentarii imobilului cu  numarul cadastral 33241-C1, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei nr.95-101, judetul Buzau, in trei unitati individuale, Municipiul Rm.Sarat avand calitatea de proprietar in cota indiviza cu B.R.D Groupe Societe Generale S.A si Cabinet Medical Dr.Padineanu Camelia
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24.    Proiect de hotarare nr.104/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, in conditiile legii
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25.    Proiect de hotarare nr.105/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, in conditiile legii
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26.    Proiect de hotarare nr.106/24.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27.    Proiect de hotarare nr.107/30.03.2023 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28.    Proiect de hotarare nr.108/30.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Modernizare strada Jitia, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 


Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.02.2023-20.03.2023;
2.    Plan supraveghere a calitatii apei potabile furnizate pentru anul 2023-Sector Rm.Sarat;
 
22 February 2023
 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.02.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.30/22.02.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie de credite interne al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.    Proiect de hotarare nr.31/22.02.2023 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.32/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Primariei Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.33/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.34/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.35/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.36/22.02.2023 privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.37/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9.    Proiect de hotarare nr.38/22.02.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2023 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.39/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.40/22.02.2023  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.41/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.42/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.43/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.    Proiect de hotarare nr.44/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.45/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.46/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18.    Proiect de hotarare nr.47/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19.    Proiect de hotarare nr.48/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20.    Proiect de hotarare nr.49/22.02.2023 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale urmatoarelor ramuri sportive : „Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a a Federatiei Romane de Fotbal (pentru perioada in care activeaza in aceasta liga), oina, tenis de masa, respectiv culturism si fitness din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
 - initiator –Predonescu Lucian- Consilier local

21.    Proiect de hotarare nr.50/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
- initiator –Predonescu Lucian- Consilier local

22.    Proiect de hotarare nr.51/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23.    Proiect de hotarare nr.52/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24.    Proiect de hotarare nr.53/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25.    Proiect de hotarare nr.54/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26.    Proiect de hotarare nr.55/22.02.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27.    Proiect de hotarare nr.56/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28.    Proiect de hotarare nr.57/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

29.    Proiect de hotarare nr.58/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

30.    Proiect de hotarare nr.59/22.02.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

31.    Proiect de hotarare nr.60/22.02.2023 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

32.    Proiect de hotarare nr.61/22.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

33.    Proiect de hotarare nr.62/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

34.    Proiect de hotarare nr.63/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

35.    Proiect de hotarare nr.64/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

36.    Proiect de hotarare nr.65/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

37.    Proiect de hotarare nr.66/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

38.    Proiect de hotarare nr.67/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

39.    Proiect de hotarare nr.68/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

40.    Proiect de hotarare nr.69/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

41.    Proiect de hotarare nr.70/22.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

42.    Proiect de hotarare nr.71/22.02.2023 privind aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de manager (director) la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat, aprobarea proiectului de management declarat castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
43.    Proiect de hotarare nr.72/22.02.2023 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

44.    Proiect de hotarare nr.73/22.02.2023 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

45.    Proiect de hotarare nr.74/22.02.2023 privind reorganizarea echipei mobile constituita prin HCL nr.40/28.02.2019 privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

46.    Proiect de hotarare nr.75/22.02.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

47.    Proiect de hotarare nr.76/22.02.2023 privind aprobarea instituirii unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, pe terenul in suprafata totala masurata de 4.736 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.2, judetul Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.32463 a localitatii Ramnicu Sarat, avand numar cadastral 32463, teren aferent obiectivului de investitie “Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau”, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pe toata perioada de existenta a conductelor de gaze naturale si a bransamentelor necesare alimentarii cu gaze naturale din sistemul de distributie al gazelor naturale
 - initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

48.    Proiect de hotarare nr.77/22.02.2023 privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a suprafetei de 29 mp prin modificarea limitei de proprietate dintre imobilul inscris in CF nr.36206 Ramnicu Sarat, nr. cadastral 36206, proprietatea  MERIDIAN AGROIND SRL si imobilul inscris in CF nr.36379 Ramnicu Sarat, nr. cadastral 36379, proprietatea Municipiului Rm.Sarat, fara modificarea suprafetei totale a fiecarui imobil in parte
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

49.    Proiect de hotarare nr.78/22.02.2023 privind initierea procedurii de inchiriere, prin atribuire directa, a suprafetei de 10,06 ha pasune (pajisti permanente) aflata in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat
-initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

50.    Proiect de hotarare nr.79/22.02.2023 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

51.    Proiect de hotarare nr.80/22.02.2023 privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.01.2023-20.02.2023;
2.    Informare privind Decizia nr.8/05.01.2023 emisa de Camera de Conturi Buzau, respectiv procesul-verbal de constatare nr.86023/08.12.2022;
3.    Raport de activitate al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2022;
4.    Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2022;
5.    Proces-verbal si hotarare sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 20.01.2023 si Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 20.01.2023;
6.    Bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea apei potabile si lucrarile realizate in anul 2022 –Sector Rm.Sarat, transmis cu adresa nr.3298/31.01.2023 de catre Compania de Apa S.A Buzau catre ADI “Buzau 2008” si transmis de catre aceasta catre UAT Municipiul Rm.Sarat cu adresa nr.7086/01.02.2023.
 
25 January 2023
 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.01.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.3/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
 - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.4/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022, al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2022, precum si bugetul creditelor interne pe anul 2022 si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2022
 - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.5/25.01.2023 privind actualizarea cu rata inflatiei de 13,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.6/25.01.2023 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere, a recalcularii chiriilor lunare in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actualizarea chiriilor lunare cu rata inflatiei pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.7/25.01.2023 privind  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2023-2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.8/25.01.2023 privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.9/25.01.2023 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

8.    Proiect de hotarare nr.10/25.01.2023 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.11/25.01.2023 privind aprobarea instituirii unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, pe terenul in suprafata totala masurata de 1.784 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.1A, judetul Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.32462 a localitatii Ramnicu Sarat, avand numar cadastral 32462, teren transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei “Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pe toata perioada de existenta a conductelor de gaze naturale si a bransamentelor necesare alimentarii cu gaze naturale din sistemul de distributie al gazelor naturale
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.12/25.01.2023 privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.13/25.01.2023 privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 39,88 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Principele Ferdinand nr.45, judetul Buzau, catre PRO ROMANIA –Organizatia Municipala Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.14/25.01.2023 privind actualizarea amplasamentelor aferente parcarilor de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat (prin infiintarea unor noi locuri de parcare de resedinta, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de resedinta), in vederea utilizarii acestora in derularea contractului nr.7479/11.04.2012 pentru delegarea directa, prin concesiune, a gestiunii activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat, prelungit prin acte aditionale, si incheierea unui act aditional la acesta avand ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului in derularea contractului anterior mentionat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.15/25.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2023, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

14.    Proiect de hotarare nr.16/25.01.2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
 - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.17/25.01.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.18/25.01.2023 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

17.    Proiect de hotarare nr.19/25.01.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 48), strada Timisului nr.14, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul  de executie de fundatie,  catre doamna Raduta Simona-Geanina, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata si finalizarii unei locuinte proprietate personala (continuare lucrari), la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Raduta Simona-Geanina
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

18.    Proiect de hotarare nr.20/25.01.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Realizare sens giratoriu Cartier Bariera Focsani”, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.21/25.01.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie-D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant in Municipiul Ramnicu Sarat- Scoala Gimnaziala „Gheorghe Vernescu”-Gradinita cu Program Prelungit nr.2 din strada Lalelelor nr.1, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.22/25.01.2023 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.12/2022 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.23/25.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

22.    Proiect de hotarare nr.24/25.01.2023 privind modificarea art.1, alin.(1) din HCL nr.40/19.02.2021 privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, la nivelul Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

23.    Proiect de hotarare nr.25/25.01.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 1200 (sau 20.02.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

24.    Proiect de hotarare nr.26/25.01.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 17.02.2023, ora 1200 (sau în data de 20.02.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.23/16.01.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.3545/17.01.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

25.    Proiect de hotarare nr.27/25.01.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 1300 (sau 20.02.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

26.    Proiect de hotarare nr.28/25.01.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 17.02.2023, ora 1300 (sau 20.02.2023, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.22/16.01.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.3544/17.01.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

27.    Proiect de hotarare nr.29/25.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 13.12.2022-17.01.2023;
2.    Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 in anul 2022;
3.    Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 in anul 2022 la nivelul Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;
4.    Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2022;
5.    Raport al Comisiei de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public intocmit de catre Comisia de analiza si verificare infiintata prin HCL nr.234/31.10.2022;
6.    Raport de activitate al Politiei Locale Rm.sarat pe anul 2022;
7.    Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat pe anul 2022;
8.    Proces-verbal si hotarari adoptate in cadrul sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 16.12.2022;
9.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 20.01.2023
 

Accesibilitate

Color
Text