Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Protectia datelor

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

ANEXA 6 - Termeni şi condiţii website

Angajamentul Primăriei municipiului Râmnicu Sarat cu privire la protecţia datelor cu caracter personal


Accesul la site-ul Primăriei municipiului Rm. Sarat este liber și gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni și condiții și la Politica de confidențialitate, a modului de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe site, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Primaria Municipiului Rm. Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.1, județul Buzau, cod poștal 125300.Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii solicitării / sesizării/ informațiilor, după caz.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.
              Primăria municipiului Rm. Sarat cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi condiţii.
Primăria  municipiului Rm. Sarat respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nastru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată. Primăria prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor legale/contractuale şi/sau participării la evenimentele organizate de către Primărie şi/sau în incinta Primăriei municipiului Rm. Sarat.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitare, de exemplu prin unul din formularele utilizate. Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale Primăriei municipiului Rm. Sarat. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor Termeni şi condiţii nu utilizaţi website-ul nastru sau nu ne furnizaţi datele dumneavoastre personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale. Primăria municipiului Rm. Sarat nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-ul Primăriei municipiului Rm. Sarat nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar- UE), Primăria municipiului Rm. Sarat vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Primăria  municipiului Rm. Sarat va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresă de domiciliu/reşedință, e-mail, profesie, loc de muncă, etc.
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Primăria  municipiului Rm. Sarat exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
- cetateni ai Municipiului  Rm. Sarat, (actuali, foşti sau potenţiali, cetățeni ai municipiului  sau rezidenți), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
- reprezentanţii / împuterniciţii /persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc. (actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii noastre, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. Atunci când apelați la un serviciu furnizat de Primăria municipiului Rm. Sarat sau înaintați petiții si cereri către aceasta, precum şi atunci când participaţi la evenimentele organizate, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii sau întemeierea răspunsurilor. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului Primăriei municipiului Rm. Sarat, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).
Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Primăria municipiului Rm. Sarat ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor noastre sau achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate şi/sau în incinta Primăriei municipiului Rm. Sarat sau pe domeniul public al mun. Rm. Sarat, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.
Îndeplinirea atribuţiilor legale ale Primăriei municipiului Rm. Sarat:
- organizarea de evenimente specializate;
- derularea activităţii legale/contractuale a Primăriei municipiului Rm. Sarat;
- facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de Primăria municipiului Rm. Sarat;
- dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
- management operaţional;
- gestionarea relaţiilor cu clienţii, comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
- îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
- comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
- activităţi de audit şi control/supraveghere;
- arhivare, scopuri statistice;
- colectare debite/recuperare debite restante;
- soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.
Primăria  municipiului Rm. Sarat va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de Primăria municipiului Rm. Sarat şi/sau în incinta Primăriei şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este această situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:
- cetateni ai Municipiului  Rm. Sarat (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi / împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor legale/contractuale);
- expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice - parteneri de afaceri/contractuali ai Primăriei municipiului Rm. Sarat, autorităţi/instituţii publice;
 Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi autorităţi  publice  centrale  şi  locale,    autorităţi judecătoreşti,  poliție,  parchet (în  limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Primăria Municipiului Ramnicu Sarat şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
În relaţia cu Primăria , municipiului Rm. Sarat dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat
În vederea realizării scopului menţionat, Primăria va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Primăria prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate pe durată de timp prevăzută în Instrucțiunile Naționale de Arhivare şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce se depun toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Primăriei.
Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Primăria utilizează  proceduri  şi  măsuri  stricte  de  siguranţă  împotriva  utilizării  neautorizate,  nelegale,  distrugerii,  pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe bază de consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă adresată Primăriei, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Primăria municipiului Rm. Sarat să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară cu excepţia cazurilor în care Primăria demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Primăria este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Primăria municipiului Rm. Sarat onstituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/sau derularea activităţii legale/contractuale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Primăria poate fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Primăria este îndreptăţită să considere contractul încheiat cu clientul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
 Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Primăriei  municipiului Rm. Sarat cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email :   primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, sau la următoarea adresă de corespondenţă: Primaria Mun. Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, județul Buzau.
Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului. De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Primăriei prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului  primariermsarat.ro     sau utilizarea serviciilor Primăriei municipiului Rm. Sarat, prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

 

Anexa nr. 7 - Politica de confidenţialitate privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal
                             


      Primăria municipiului Rm. Sarat, cu sediul în Municipiul Rm. Sarat, str. Nicolae Balcescu , nr. 1, județul Buzau, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.
Conform prevederilor Codului administrative aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, publicat în MOF din data de 05.07.2019, administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:
a)educaţia;
b)serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c)sănătatea;
d)cultura;
e)tineretul;
f)sportul;
g)ordinea publică;
h)situaţiile de urgenţă;
i)protecţia şi refacerea mediului;
j)conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k)dezvoltarea urbană;
l)evidenţa persoanelor;
m)podurile şi drumurile publice;
n)serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o)activităţile de administraţie social-comunitară;
p)locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
q)punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
r)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege :
- impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;
- colectare debite/ recuperare creanțe;
- emitere autorizații/ licențe;
- registru agricol;
- fond funciar;
- cadastru agricol;
- gestiunea economico-financiară și administrativă, achizitii publice;
-darea în administrare,concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului;
- vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului;
- stare civilă și procedură succesorală;
- urbanism și amenajarea teritoriului;
- registrul electoral - evidență electorală;
- arhivă;
- registratură, relații publice, secretariat.
Legalitatea prelucrării
Conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
- persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
- prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau  ale  altei  personae fizice;
- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal: - autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale.
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
- dreptul de acces al persoanei vizate
- dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte
- dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
- dreptul la restricţionarea prelucrării
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul la opoziţie
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei Municipiului Rm. Sarat, tel: 0238.561946 , fax. 0238.561947, e-mail : primarie_rmsarat@primariermsarat.ro sau la următoarea adresă de corespondență: municipiul Rm. Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1, județul Buzau, cod 125300. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
     Adresa A.N.S.P.D.C.P.:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30,
Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
fax: +40.318.059.602, e-mail  anspdcp@dataprotection.ro
Primăria municipiului Rm. Sarat, vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea prelucrării a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul  http://www.dataprotection.ro

 

 
                                                               

Anexe

 

Anexa 8 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES - Descarcă

 

Anexa 9 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE - Descarcă

 

Anexa 10 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE A FI UITAT - Descarcă

 

Anexa 11 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE PORTABILITATE - Descarcă

 

Anexa 12 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIŢIE - Descarcă

 

Anexa 13 - CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RESTRICŢIONARE A PRELUCRĂRII - Descarcă

Accesibilitate

Color
Text