Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Protectia datelor

 

Protecția datelor cu caracter personal

Nota de informare
La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Str. Nicolae Bălcescu Nr. 1, Râmnicu Sărat, Jud. Buzău, cod postal 125300, România, Telefon: +40 238 561 946, Fax: +40 238 561 947, Email: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, Web: https://primariermsarat.ro, prelucrează datele cu caracter personal necesare pentru a furniza servicii și informații pentru contribuabili/cetățeni/petenți, pentru desfășurarea activității specifice administrației publice și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

În funcție de compartimentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituției:
•    nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin, date fiscale și date bunuri mobile ori imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, date privind studiile și profesia, imaginea, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale cetățenilor și ale angajaților;
•    în cadrul partenerilor cu care avem colaborări pentru furnizarea de produse și servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de email.
Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat prelucrează datele cu caracter personal:
•    în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, ceea ce implică identificarea temeiului legal înainte de prelucrare, punerea la dispoziția persoanei vizate a unor informații privind identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării, destinatarii, drepturile persoanei vizate, posibilitatea retragerii consimțământului, posibilitatea formulării unei plângeri în fața unei autorități de supraveghere precum și orice alte informații suplimentare necesare unei prelucrări transparente și echitabile;
•    în scopuri determinate, precise, explicite și legitime, ceea ce implică ca prelucrarea să fie efectuată numai în scopul definit înainte de începerea colectării datelor; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
•    într-un mod adecvat și limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor ceea ce implică prelucrarea datelor strict a datelor necesare pentru atingerea scopului pentru care este efectuată;
•    într-o manieră de natură a asigura securitatea adecvată a datelor, prin păstrarea secretului datelor și implementarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuția ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea.
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat actualizează periodic principiile și măsurile tehnice și organizatorice aplicabile securității datelor cu caracter personal, aceste principii conținând angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor și partenerilor noștri, online și offline.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat se întemeiază pe următoarele temeiuri legitime:
•    prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor obligații legale care revin operatorului, servesc interesului legitim și/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);
•    consimțământ: atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de furnizarea serviciilor noastre, numai în baza consimțământului persoanei vizate. Pentru exprimarea consimțământului, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat pune la dispoziția persoanei vizate formularul tip – cerere și declarație privind exprimarea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Scopul prelucrării și Durata păstrării datelor
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat procesează date cu caracter personal în scopul desfășurării activităților specifice instituției, și anume:
•    reprezentarea în fața instanțelor de judecată;
•    fond funciar;
•    registrul agricol;
•    relații cu publicul;
•    arhivare;
•    impuneri și încasări taxe și impozite;
•    executare silită;
•    plăți;
•    urbanism, cadastru, disciplina în construcții;
•    managementul proiectelor, monitorizare servicii publice, investiții și achiziții publice;
•    administrarea patrimoniului public sau privat, încheiere contracte;
•    constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor;
•    emitere autorizații/ avize potrivit normelor legale;
•    resurse umane;
•    activități specifice în relațiile cu învățământul;
•    tehnologia informației și a comunicațiilor;
•    stare civilă și evidența persoanelor;
•    activități de presă, cultură, sport, promovare turistică, audit;
•    servicii administrative, precum și orice alte activități specifice instituției ce derivă din alte acte normative.
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat va stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a se conforma obligațiilor legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.
Operatorul nu păstrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege.
Totodată, datele cu caracter personal pot fi păstrate o perioadă mai îndelungată în scopuri de arhivare în interes public ori în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sub rezerva aplicării unor măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate (precum anonimizare, criptare etc).
Dacă Primăria Municipiului Râmnicu Sărat va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal și în alte scopuri, veți fi informați cu privire la scopul secundar.
Odată ce perioada de prelucrare expiră, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, urmând a se aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.
Proveniența datelor cu caracter personal
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care accesează site-ul instituției sau comunică cu operatorul pe diverse canale de comunicare (email, fax, poștă, întâlniri, participare la evenimente etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice.
Datele cu caracter personal prelucrate de către operator sunt obținute:
•    în mod direct de la persoana vizată de prelucrare prin furnizarea datelor în cadrul întâlnirilor de la sediul instituției, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri și completarea unor documente necesare furnizării serviciilor administrației publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituției;
•    în mod indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date), dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date naționale unde avem acces reglementat legislativ. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele și datele de identificare ale dumneavoastră, adresa de e-mail, alte informații despre dumneavoastră.
Temeiul legal al prelucrării datelor (după caz)
Legislația care reglementează, în principal, activitățile desfășurate în cadrul Primăriei Râmnicu Sărat are la baza fără însă a se limita la acestea, următoarele:
Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 / 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și pentru modificarea, și completarea unor acte normative, modificată și completată prin Legea nr. 9 din 04 ianuarie 2023, privind modalitatea de furnizare a serviciilor publice, asigurate de structurile aflate în structura sau subordinea UAT a Municipiului Râmnicu Sărat.
Categoriile de date cu caracter personal ce sunt prelucrate
Platforma Integrată de Servicii Electronice a Municipiului Râmnicu Sărat colectează numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată, atât direct de la persoana vizată, cât și indirect în cadrul schimbului de informații pe care îl întreprinde în îndeplinirea atribuțiilor.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt (după caz):
•    ale persoanei in cauză: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, data si anul nașterii;
•    în legătură cu persoana in cauză: adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de email.
•    Copia Cărții de identitate (în format fizic sau electronic), pe baza acordului explicit al titularului acesteia și doar pentru a răspunde solicitărilor expres formulate de acesta, în raport cu prevederilor legale ale OUG nr. 41/2016, modificată și completată de Legea nr. 9/2023.
Copia Cărții de identitate va fi furnizată către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat pe adresa de email carteidentitate@primariermsarat.ro sau în format fizic, la Punctul de lucru cu publicul organizat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat și va fi însoțită de DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Râmnicu Sărat, pentru rezolvarea unei solicitări în acord cu prevederile OUG nr. 41/2016, modificată și completată de Legea nr. 9/2023, disponibilă pe site-ul oficial al instituției, accesibil la adresa https://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/legislatie

Drepturile persoanei vizate
Persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal poate exercita în orice moment următoarele drepturi:
•    dreptul de a fi informată cu privire la perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform prevederilor legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
•    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor; aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea cererilor tip postate pe site-ul instituției și înregistrarea acestora la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat;
•    dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia;
•    dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere – Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, poate fi contactată la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro;
•    are posibilitatea de a contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), prin transmiterea unei solicitări la adresa instituției din localitatea Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu Nr.1, județul Buzău sau la adresa de e-mail dpo@primariermsarat.ro
Măsurile de securitate utilizate de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat pentru protejarea datelor cu caracter personal
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor operatorului, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, operatorul va lua măsurile corective adecvate.
Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat a luat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe mai multe direcții de acțiune:
•    identificarea şi autentificarea utilizatorului, tipul de acces, operarea datelor, execuția copiilor de siguranță, computerele şi terminalele de acces, rețele de comunicații, instruirea personalului. De asemenea, utilizează măsuri de pseudonimizare, stocare în siguranță a informațiilor, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate.
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate.
Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele împotriva pierderii confidențialității, ștergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.
Protocoale de colaborare
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, înregistrat de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 57095 din 07.09.2022
Prezentul material a fost întocmit în scopul informării persoanelor vizate de prelucrarea datelor prin postarea pe site-ul instituției cu privire la implementarea Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
                                                        

Anexe

FORMULAR CERERE PERSOANA VIZATĂ (pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din GDPR)
- Descarcă format pdf - Descarcă format word

 

Accesibilitate

Color
Text