Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
23 November 2023

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.11.2023 - ora 15.00

1. Proiect de hotarare nr.250/23.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.251/23.11.2023 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2024 in Municipiul Ramnicu Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.252/23.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.253/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) "Executare lucrari de amenajare a 3 terenuri sintetice pentru activitati sportive"- faza Proiect tehnic de executie
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.254/23.11.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.255 /23.11.2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Municipiului Rm.Sarat in vederea incadrarii in prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii fmanciare a Romaniei pe termen lung
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.256/23.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirian Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.257/23.11.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2023, in vederea incadrarii in prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.258/23.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr. 259/23.11.2023 privind aprobare a modificarii organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023, in vederea incadrarii in prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.260/23.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C «PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.261/23.11.2023 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta), incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.262/23.11.2023 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.263/23.11.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1835/11.05.2020, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului/apartament situat in Municipiul Rrn.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 16, judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.264/23.11.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren (cu constructie), avand numarul cadastral 37088, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Gheorghita Lupescu nr.34, judetul Buzau, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, in doua loturi
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.265/23.11.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii, avand numarul cadastral 33241, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei nr.95-101, judetul Buzau, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, in doua loturi
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.266/23.11.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.119 /20.09.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 75 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat situat pe Fdt.Podgoriei, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale, in cadrul investitiei mai sus mentionate, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.267/23.11.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.120/20.09.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 97,2 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat situat pe strada Dimbovitei, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale, in cadrul investitiei mai sus mentionate, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.268/23.11.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.121/20.09.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 92,2 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat situat pe strada Tisei, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale, in cadrul investitiei mai sus mentionate, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.269/23.11.2023 privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a imobilului-teren, in suprafata de 35 mp, inscris in Cartea Funciara nr.38050 a localitatii Ramnicu Sarat, avand numar cadastral 38050, imobil situat in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Al.Ioan Cuza nr.36C, judetul Buzau, vanzare ce se va realiza prin perfectarea unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu domnul Cristescu Vasile si doamna Cristescu Ileana, in baza hotararilor judecatoresti pronuntate in dosarul nr.2886/287 /2018
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.270/23.11.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte -proprietate personala si spatii de productie si/ sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ şi funcţiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.271/23.11.2023 privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS a Comunei Ciorasti, judetul Vrancea
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
Alte probleme ale activitatii curente:
1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.10.2023-20.11.2023;
2. Procesulverbal si hotararile sedintei AGA ADI "Buzau 2008" din data de 27.10.2023
 
25 October 2023

 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.10.2023 - ora 15.00

 

1.    Proiect de hotarare nr.226/25.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.    Proiect de hotarare nr.227/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.228/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.229/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”- faza Proiect tehnic de executie
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.230/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”- faza Proiect tehnic de executie
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.231/25.10.2023 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aximali actualizati si constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investitii  “Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.232/25.10.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, nr.37/ADR/18.01.2021, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.233/25.10.2023 privind  aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului –sesiunea 2
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar
- Proiectul de hotarare este retras de catre initiator de pe Ordinea de zi motivat de intrarea in vigoare in data de 27.10.2023 a O.U.G nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Vezi Proiect Retras de pe Ordinea de zi

9.    Proiect de hotarare nr.234/25.10.2023 privind  prin care se ia act de cererea domnului CIOBOTA SANDU privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.235/25.10.2023 privind aprobarea Raportului privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) al domnului CIOBOTA SANDU, in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.236/25.10.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala, a matricei profilului consiliului, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului candidatului pentru functia de administrator, a draftului contractului de mandat si a anuntului privind recrutarea si selectia pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.237/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare  “Retea electrica pentru alimentare cu energie electrica bloc de locuinte P+4E amplasat in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Brasoveni, nr.3, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.127/06.10.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 60 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe strada Intrarea Verii, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 33469 din strada Brasoveni nr.3,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.238/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Murelor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Murelor nr.14”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 23 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Murelor nr.14 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.239/25.10.2023 privind  aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.     Proiect de hotarare nr.240/25.10.2023 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.241/25.10.2023 privind aprobarea alipirii a doua imobile –terenuri cu constructii, situate in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Principele Ferdinand nr.13, judetul Buzau, apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, ambele imobile fiind de uz si interes public local, administrate de Scoala Gimnaziala “Vasile Cristoforeanu”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.242/25.10.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18.    Proiect de hotarare nr.243/25.10.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19.    Proiect de hotarare nr.244/25.10.2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale „Dr.Ilie Pavel” Rm.Sarat, atat pentru nivelul prescolar, cat si pentru nivelul primar si nivelul gimnazial in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20.    Proiect de hotarare nr.245/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12.00 (sau 22.11.2023, ora 12.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21.    Proiect de hotarare nr.246/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12.00 (sau 22.11.2023, ora 12.00 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum si faptul ca se ia act de punctul I inscris in aceeasi ordine de zi
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22.    Proiect de hotarare nr.247/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 13.00 (sau 22.11.2023, ora 13.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23.    Proiect de hotarare nr.248/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 13.00 (sau 22.11.2023, ora 13.00 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctelor nr. I.1 si I.2, înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.151/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63508/19.10.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24.    Proiect de hotarare nr.249/25.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.09.2023-17.10.2023;
2.     Informare privind numirea administratorului executiv la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat din data de 19.09.2023;
3.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.10.2023;
4.    Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
5.    Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023.
 
22 September 2023
 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.09.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.210/22.09.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.211/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.212/22.09.2023 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.213/22.09.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.214/22.09.2023 privind aprobarea infiintarii serviciului social « Servicii de asistenta comunitara », cod serviciu 8899 CZ-PN-V, ce va fi furnizat in comunitate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat  si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.215/22.09.2023 privind  aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului de investitii Proiect tip – „Proiect  tip –Construire Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.216/22.09.2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Ramnicu Sarat la implementarea proiectului “Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance –Asistenta locala Europeana pentru Energie) –Programul Orizont 2020 si a acordului de parteneriat aferent acestui proiect, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat avand calitatea de partener
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

8.    Proiect de hotarare nr.217/22.09.2023 privind  aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea  Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea achizitionarii unui microbuz second-hand
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.218/22.09.2023 privind  convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, procedura declansata prin HCL nr.196/31.08.2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.219/22.09.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.220/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.221/22.09.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.222/22.09.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala si scrisoarea de asteptari pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea componentei finale a comisiei de selectie si nominalizare infiintata prin HCL nr.196/31.08.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.223/22.09.2023 privind  constatarea incetarii calitatii de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a Comunei Racovita, judetul Braila  
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

15.     Proiect de hotarare nr.224/22.09.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.225/22.09.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.08.2023-19.09.2023;
2.   Informare privind numirea directorului executiv la S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.09.2023;
3.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 31.08.2023;
4.    Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 31.08.2023;
 
25 August 2023
 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.08.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.193/25.08.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2.  Proiect de hotarare nr.194/25.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Rm.Sarat, pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3.    Proiect de hotarare nr.195/25.08.2023 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniul sport
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4.    Proiect de hotarare nr.196/25.08.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea si constituirea comisiei de selectie si nominalizare in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5.    Proiect de hotarare nr.197/25.08.2023 privind desemnarea unui nou membru coordonator care sa faca parte din echipa mobila constituita prin HCL nr.40/28.02.2019 privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, modificata prin HCL nr.74/28.02.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6.    Proiect de hotarare nr.198/25.08.2023 privind  schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Rm.Sarat,   judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7.    Proiect de hotarare nr.199/25.08.2023 privind  achizitionarea de catre Municipiul Rm.Sarat a imobilului (teren si constructii) - sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune prin intermediul HCL nr.101/30.03.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.200/25.08.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 112), strada Tisei nr.15, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, cu doua nivele (P+1E), aflata la stadiul fizic de infrastructura fundatie integral, suprastructura parter integral fara inchideri si finisaje, suprastructura etaj,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr. 313/07.02.2023, catre domnul Manea Daniel-Laurentiu, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.18300/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si doamna Militaru (actual Mirica) Nicoleta
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9.    Proiect de hotarare nr.201/25.08.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10.    Proiect de hotarare nr.202/25.08.2023 privind aprobarea asocierii între Municipiul Râmnicu Sărat, Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat si Fundatia „Săndulache” în vederea construirii unui imobil cu destinatia de centru pentru persoanele fără adăpost pe timpul noptii din Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11.    Proiect de hotarare nr.203/25.08.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12.    Proiect de hotarare nr.204/25.08.2023 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip „Construire baza sportiva Tip 1, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13.    Proiect de hotarare nr.205/25.08.2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Sărat  a bunului imobil -  construcție cu destinația de școală, în suprafață de 282mp, având număr cadastral 32559-C1 și număr de inventar (domeniul privat) 11013 și teren aferent acesteia în suprafață de 463mp, având număr cadastral 32559 și număr de inventar (domeniul privat) 30863 – situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Principele Ferdinand, nr. 13, județul Buzău, în scopul realizării proiectului „Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a Scolii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu” – local nr. 3”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.206/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 1200 (sau 06.09.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15.    Proiect de hotarare nr.207/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 1200 (sau în data de 06.09.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5) si nr.I.6) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.121/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46308/07.08.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16.    Proiect de hotarare nr.208/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 13.00 (sau 06.09.2023, ora 13.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17.    Proiect de hotarare nr.209/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.09.2023, ora 13.00 (sau 06.09.2023, ora 13.00 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3) si nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.07.2023-21.08.2023;
2.    Raportul semestrial privind activitatea de desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Ramnicu Sarat in semestrul I al anului 2023;
3.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 10.08.2023;
4.    Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 10.08.2023;
 
18 August 2023

 

Sedința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 22.08.2023 - ora 15.00

 

1.    Proiect de hotarare nr.190/18.08.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul II: Transformare Digitala, Componenta: 7-Transformare digitala, Investitia: I3.Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, Investitia specifica I3.3 Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, Apelul de proiecte COD APEL MS-733 precum si incheierea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat si Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, inregistrat cu nr.47447 din data de 10.08.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.191/18.08.2023 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.192/18.08.2023 privind aprobarea îndreptării unor erori materiale strecurate în Anexa 3 la HCL nr. 4/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli definitiv al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022, al bugetului din subvenții și venituri proprii definitiv pe anul 2022, precum și bugetul creditelor interne pe anul 2022 și a listei finale a obiectivelor de investiții pe surse bugetare pe anul 2022 si rectificarea acesteia in mod corespunzator
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

 

21 July 2023

 

 

Sedința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 27.07.2023 - ora 15.00

 
1. Proiect de hotarare nr.180/21.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

2. Proiect de hotarare nr.181/21.07.2023 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 a unei recompense financiare elevei Basescu Iulia Claudia, absolventa a Scolii Gimnaziale ”Constantin Brancoveanu” din Municipiul Rm.Sarat, care a obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII -a - sesiunea iunie 2023
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

3 . Proiect de hotarare nr.182/21.07.2023 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023 - domeniile cultura, civic, social, protectia mediului
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

4. Proiect de hotarare nr.183/21.07.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a bunurilor imobile - 4 cazane de caldura tip Guilott si a unui cazan de abur tip Beta nr.37838, avand numarul de inventar 10536, incluse in lista utilajelor din dotarea imobilului "Statie de dedurizare, strada Nicolae Balcescu nr.2+centrala termica+centrala", bunuri cu durata normala de utilizare consumata, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea acestora in conditiile legii
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

5. Proiect de hotarare nr.184/21.07.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale + Bransament si P.R.M gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, situat în intravilanul si extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat (teren in suprafata totala de 597 mp, din care 184 mp teren situat pe strada Balta Alba, 10 mp teren situat pe strada Industriei si 403 mp teren situat in extravilanul UAT Municipiul Rm.Sarat, DN22) in vederea extinderii retelei de gaze naturale pe strada Balta Alba/ strada Industriei (subtraversare) / DN22 si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului identificat cu numarul cadastral 35782 (tarlaua 29), situat in extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A.
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

6. Proiect de hotarare nr.185/21.07.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/ sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ şi funcţiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

7. Proiect de hotarare nr.186/21.07.2023 privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Ramnicu Sarat si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

8. Proiect de hotarare nr.187/21.07.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.470/ 13.01.2014, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 41, judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

9. Proiect de hotarare nr.188/21.07.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

10. Proiect de hotarare nr.189/21.07.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile august 2023-octombrie 2023
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.06.2023 -13.07.2023;
2. Raportul semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul I al anului 2023;
3. Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
4. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105J30.03.2023.

 

Accesibilitate

Color
Text