Şedinta de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 31.03.2011 - orele 14.00 Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011

Şedinta de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 31.03.2011 - orele 14.00

I. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.21/31.01.2011 privind aprobarea vanzarii terenurilor concesionate, proprietate privata a municipiului Rm.Sarat aferente constructiilor finalizate cu destinatia de spatii de productie, si/sau prestari servicii- initiator- pr.Viorel Holban- Primar

 II. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.57/28.02.2011 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm.Sarat - iniţiator - pr.Viorel Holban- Primar;

III. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.58/28.02.2011 privind atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Rm.Sărat, cartier Bariera Focşani - initiator- pr.Viorel Holban- Primar  

IV. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.60/28.02.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgentă - iniţiator- pr.Viorel Holban - Primar;

V. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.63/28.02.2011 privind numirea domnului Hinta Petru, in calitatea de membru in Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Rm.Sarat - iniţiator - pr. Viorel Holban - Primar;

 VI. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.64/28.02.2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului municipal Rm.Sărat - iniţiator- pr. Viorel Holban - Primar;

VII. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.65/28.02.2011 privind revocarea domnului Horjea Viorel in calitatea de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA SA Buzău - initiator- pr. Viorel Holban - Primar;

VIII. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.66/28.02.2011 privind aprobarea dezafectării parţiale a sistemului de termoficare din municipiul Rm.Sarat in vederea schimbarii destinaţiei clădirilor CT şi PT, precum şi aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rm.Sărat a mijloacelor fixe corespunzatoare - initiator- pr. Viorel Holban - Primar;

IX. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Rm.Sărat - iniţiator- pr. Viorel Holban- Primar 

X. Proiect de hotărâre privind privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XI. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul Rm.Sărat, cartier Bariera Focşani - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XII. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Hinta Petruş în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SC ACVATERM SA Rm.Sărat - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XIII. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Rm.Sărat şi al Regulamentului local de urbanism aferent acestuia - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XIV. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii) - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XV. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.84/27.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 în municipiul Rm.Sărat - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XVI. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la Cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sărat - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XVII. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Partidului Naţional Liberal a spaţiului din Rm.Sărat, str.Victoriei nr.95-107, in suprafaţă de 103,43 mp - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XVIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rm.Sărat a CT01, CT02, CT 601, CT 802, CT 803, CT 804, CT 807 şi PT 809 - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XIX. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Rm. Sărat pe anul 2011, atât la venituri cat si la cheltuieli, precum si transferul unor sume intre obiectivele de investiţii ale capitolului 70.02 « Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică » iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

 XX. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de către Municipiul Rm.Sărat a Halei agroalimentare şi a Halei Industriale situate in Piaţa centrală către Instituţia de Interes Public « Pieţe, târguri şi Oboare » Rm.Sărat - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXI. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform Legii nr.416/2001 - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXII. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 259 mp aferent unui imobil proprietate privată, situat în Rm.Sărat, str.Lalelelor nr.16 - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXIII. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.55/30.03.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul „Reabilitare/Modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitarea reţelei de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Rm.Sărat" - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXIV. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.58/30.03.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de intervenţie urbană a municipiului Rm.Sărat" - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXV. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 ^ din HCL nr.200/07.09.2009 privind aprobarea Proiectului de investiţii „Restaurarea Complexului Brâncovenesc -monument istoric de categoria A", a contribuţiei proprii a solicitantului, a cheltuielilor neeligibile, a susţinerii TVA-ului aferent proiectului în condiţiile rambursării, a susţinerii cheltuielilor conexe precum şi asigurarea resurselor financiare necesare implemntării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare din instrumente structurale - iniţiator- pr.Viorel Holban- Primar;

XXVI. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2500 mp situat în Rm.Sărat, cartier Anghel Saligny, str.Anghel Saligny nr.31A, Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, pe perioada execuţiei construcţiei (Grădiniţa cu Program Prelungit n r. 2-4 săli de grupă), până la recepţia finală a acesteia - iniţiator- pr. Viorel Holban- Primar;

XXVII. Diverse

Ultima actualizare în Joi, 21 Aprilie 2011 08:05