Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 26.11.2020 - ora 11.00

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retea de canalizare si racorduri, strada C.I.Parhon nr.15C, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 120 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 160), strada Muresului nr.16, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie-fundatie, catre Bolache Lucian, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarea unei locuinte proprietate personala, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 306 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 477), strada General Mihail Racovita nr.15, judetul Buzau, pe care este executata o constructie -C1 cu destinatia locuinta ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1219/27.05.2020, catre domnul Manescu Gabriel-Ionut si doamna Manescu Georgiana-Lacramioara, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Enache Mandita;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 301 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 182), strada Traian nr.1, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia locuinta, regim de inaltime P+1 (suprafata construita la sol de 111 mp, suprafata construita desfasurata de 222 mp), fara acte, catre doamna Spiridon Mariana, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului si obtinerea autorizatiei de construire pentru locuinta edificata, in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 32), strada Dunarii nr.70, judetul Buzau, pe care este executata o constructie -C1 cu destinatia locuinta (parter + mansarda) ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.294/28.02.2020, catre domnul Gherghe Gentilian-Agenor, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Enciu Gabriel;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de superficie nr.20913/22.08.2013, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 143), strada Vasile Alecsandri nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, catre doamna Postolache Liliana-Nicoleta, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte (nr.50/21.02.2020) si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat (nr.11190/14.02.2020), act aditional ce are ca obiect modificarea suprafetei terenului transmis in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, in sensul diminuarii acesteia de la 1817 mp la 1784 mp, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.1A, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 300 mp, avand numarul cadastral 35877, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat, strada C.C Datculescu nr.15, judetul Buzau, in doua loturi;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum si a Caietului de obiective intocmite in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Muzeul Municipal „Octavian Mosescu" Ramnicu Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice" si alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea mentionata anterior;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului Municipiului Ramnicu Sarat, judet Buzau.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar
Alte probleme ale activitatii curente:


Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm. Sarat in perioada 11.09.2020-19.11.2020