Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.04.2020 - ora 111. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2019, si mentinerea contractului de management al domnului Danielescu Adrian

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 446), strada General Magheru nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta (tip parter) ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2225/24.12.2019, catre doamna Braescu Silvica-Tinuta casatorita cu domnul Braescu Viorel, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Bleanda Gabi-Florentin

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.259/15.11.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat"

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici (Indicatori maximali) in conformitate cu devizul general intocmit la faza de proiectare (Proiect tehnic revizuit) pentru proiectul ,,Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea" si a cheltuielilor legate de proiect

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a trei mijloace fixe (tractor tip U650, remorca tip 2RB5A si autospecializata cisterna-marca AB, tip 22230DF), mijloace fixe apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile - terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat (Colegiul National Alexandru Vlahuta), judetul Buzau

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport)

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.16 – nr.cadastral 31959) si (strada Focsani nr.21 – nr.cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar


Alte probleme ale activitatii curente:

1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.03.2020-22.04.2020;

 

2. Regulamentul elaborat de Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat referitor la acordarea pachetelor cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta (procedura interna) in conformitate cu prevederile HCL nr.59/24.03.2020;