Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.11.2019 - ora 11.00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul III al anului 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a creantelor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu individual doamnei BOTEZATU RUSANDA, respectiv doamnei CHERESTES MARIA, in suma neta de 2.000 lei, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani in cursul anului 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense materiale doamnei GEORGESCU EUGENIA- vaduva de razboi;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 200 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Râmnicu Sărat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar10. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar11. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 150.000 lei din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul2019- sesiunea noiembrie 2019;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar15. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat cu noi coduri CAEN;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.7, alin.1 din HCL nr.5/31.01.2013 privind stabilirea criteriilor de prioritate in baza carora se repartizeaza locuintele sociale/necesitate in Municipiul Râmnicu Sărat si aprobarea regulamentului de atribuire, a fisei de calcul, a cererii de atribuire precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte sociale/necesitate, modificat prin HCL nr.182/28.07.2016;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020";

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori' si aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/ sau exterioara a acestora', precum si pentru colectare deseuri municipale din depozite necontrolate si transportul lor la depozitul ecologic;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar19. Proiect de hotărâre privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren aflat in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmis in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a bunului imobil - "Imprejmuire stalpi cu beton + plasa", avand numarul de inventar 11123, inclus in bunurile ce fac obiectul contractului de dare in administrare nr.15760/07.03.2019, contract incheiat intre Municipiul Râmnicu Sărat si Gradinita cu Program Prelungit "Mugurasii", bun imobil cu durata normala de utilizare consumata, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea acestuia in conditiile legii;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in suprafata de 1.817 mp, aflat în proprietatea publica a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Alecu Bagdat, strada Costieni (în prezent cu adresa administrativă Intrarea Orizont nr.1A), Judeţul Buzău, în vederea realizarii investitiei "Locuinte pentru tineri destinate inchirierii", respectiv un tronson: Steh + P +6E - 28 unitati locative;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar23. Proiect de hotărâre privind incetarea dreptului de folosinţă gratuită constituit in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 6.572 mp, aflat în proprietatea publica a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Pacii nr.9 bis, Judeţul Buzău;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri (strazi cu trotuare aferente), situate in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia- sediu partid, in suprafata utila de 32,36 mp, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 22, parter, judetul Buzau, catre Partidul Miscarea Populara - Organizatia Municipala Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia - sediu partid, in suprafata utila de 39,88 mp, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Principele Ferdinand nr.45, judetul Buzau, catre Partidul Ecologist Roman - Organizatia Municipala Râmnicu Sărat;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar27. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii in forma autentica (notariala) a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect imobilul – teren si constructie, identificat cu numarul cadastral 36419, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Tudor Vladimirescu nr.35, judetul Buzau, imobil ce a facut obiectul Antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.387 /17.04.2008 de catre Biroul Notarilor Publici Asociati Florica Marin si Dumitrascu Cristina-Eleonora;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Marasesti nr.10 (parcela 326), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar30. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar31. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.20 (parcela 203), judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar32. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar33. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar34. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar35. Proiect de hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru sedintele din lunile decembrie 2019 - februarie 2020;

- inițiator – Cîrjan Sorin Valentin - Primar36. Alte probleme ale activitatii curente


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat in perioada 24.10.2019 - 20.11.2019.


2. Convocator sedinta AGA "ADI Buzau 2008" pentru data de 26.11.2019 si ordinea de zi a acesteia, înregistrate la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.80781/19.11.2019 si materialele sedintei inregistrate la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.81114/20.11.2019


3. Adresa S.C. COMPANIA DE APA S.A BUZAU nr.23526/ 19.11.2019, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.80840/ 19.11.2019, prin care se reprogrameaza sedinta AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. BUZAU din data de 18.11.2019 (19.11.2019) in data de 29.11.2019 (02.12.2019)


4. Raportul domnului Sbirnea lulian privind participarea acestuia la sedinta AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A. BUZAU din data de 31.10.2019.