Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011

 

Şedinta de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 27.05.2011 - orele 11.00

 

 

I. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului primarului municipiului Rm. Sarat asupra gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Rm. Sarat pe anul 2010

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – pr. Viorel Holban, primar

 

II. Proiect de hotarare privind delegarea directa, prin concesiune a gestiunii activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Rm. Sarat, precum si activitatii de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar sau abandonate in Municipiul Rm. Sarat catre SC ACVATERM SA Rm. Sarat

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

III. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte de serviciu situata in Municipiul Rm.Sarat, strada Patriei bl.9G, ap.12

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – sing Toader Dumitru

 

IV. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Centrului Local APIA Rm. Sarat a imobilului situat in Rm. Sarat, str. Alexandru Vlahuta nr.20 in vederea bunei functionari la nivel local a activitatii acesteia

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

V. Proiect de hotarare privind modificarea contractelor de concesiune incheiate intre municipiul Rm. Sarat in calitate de concedent si concesionari – adjudecatari ai unor licitatii organizate de Primaria municipiului Rm. Sarat, avand ca obiect terenuri cu destinatia construire locuinta proprietate personala prin suplimentarea suprafetei de teren concesionata de la 300 mp la 450 mp, dupa caz

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VI. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, situate in municipiul Rm. Sarat, cartier Alecu Bagdat, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VII. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri cu destinatia de construire locuinte proprietate personala atribuite in baza Legii nr.15/2003.

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VIII. Proiect de hotarare privind completarea inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Rm. Sarat disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.57/2004 si atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

IX. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune si valorificarea prin licitatie publica sau prin casare a unor bunuri – mijloace fixe – aflate in administrarea SC ACVATERM SA, aferente unui punct termic si a 7 (sapte) centrale termice apartinand domeniului privat al municipiului Rm. Sarat

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec Fortu Macovei, director

 

X. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Rm. Sarat a terenului in suprafata de 300 mp situat in cartierul Bariera Focsani (parcela nr.164 – Extindere) si aprobarea punerii acestuia la dispozitia SC COMPANIA DE APA SA BUZAU in vederea realizarii Proiectului "Modernizare si extindere sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape in judetul Buzau – aglomerarea Rm. Sarat" pentru amplasarea instalatiilor de pompare ape uzate colectate din cartierul Bariera Focsani

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XI. Proiect de hotarare privind completarea Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sarat

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XII. Proiect de hotarare privind acordarea de premii banesti elevilor si profesorilor coordonatori din municipiul Rm. Sarat care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri scolare in anul scolar 2009 – 2010

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec fortu Macovei, director

 

XIII. Proiect de hotarare privind modificarea structurii functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm. Sarat ca urmare a promovarii intr-un grad profesional superior a unor functionari publici

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – cons jr Horohai Georgiana

 

XIV. Proiect de hotarare privind modificarea structurii functiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm. Sarat ca urmare a promovarii intr-un grad profesional superior a unor functionari publici

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – cons jr Horohai Georgiana

 

XV. Proiect de hotarare privind primirea comunelor Grebanu, Topliceni si Valea Ramnicului in calitate de membri asociati la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara «Buzau 2008» si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XVI.Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec Popescu Mihaela, director SPAS

 

XVII.Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local al municipiului Rm. Sarat a sumei de 1.000 lei in vederea participarii elevului Tîrcă Radu Mihai la concursul international de informatica "EPIKO" ce se va desfasura in Turcia – Ankara

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

XVIII. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010, situatiile financiare pe anul 2010 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2010), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC ACVATERM SA Rm-Sarat cu sediul in str. Amurgului nr.2, CUI 10152880

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec Ionescu Stefan

 

XIX. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010, situatiile financiare pe anul 2010 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2010), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in str. Eroilor nr.2, CUI 10152871

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec Dinu Adrian

 

XX. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.97/11.04.2011 pentru achizitionarea in sistem leasing pe o perioada de 5 ani de catre SC ACVATERM SA Rm. Sarat a doua automaturatori stradale noi

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

XXI. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.179/28.10.2010 pentru acordarea unor gratuitati pe mijloacele de transport in comun pensionarilor cu domiciliul stabil in municipiul Rm. Sarat.

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

XXII. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local al municipiului Rm. Sarat, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile si din afara bugetului, precum si a situatiilor financiare inclusiv anexele la acestea pe anul 2010

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

XXIII. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm. Sarat pe trimestrul I al anului 2011

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

XXIV. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local pe anul 2011precum si transferul unor sume intre capitolele bugetare

- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

XXV. Diverse

 

 

Ultima actualizare în Joi, 26 Mai 2011 11:21