Compartiment Impozite şi Taxe Locale şi Amenzi Persoane Fizice Print
Direcţii, Compartimente
Written by Stănărângă Monica   

 

 1.NUMELE SI INCADRAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

                               1.CIOCIRLAN ADRIAN LAURENTIU-consilier principal

                               2.ENICA TIBERIU RADU-referent superior

                               3.MACAU GEORGE ALEXANDRU-consilier principal                              

                               4.ZANCU COSTINEL-consilier principal

                               5.VOICILA ELENA-referent principal

                               6.DINTICA LIVIU –referent superior

2.ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

1.Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.

2. Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala.

3. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.

4. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.

5. Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor.

6. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice.

7. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

8. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

9. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor.

10. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.

11. Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale.

12. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.

13. Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale.

14. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice.

15. Colaboreaza permanent cu alte institutii (Administartia Finantelor Publice, Politia, etc) in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.

16. Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.

17. Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie.

18. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

20. Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.

21. Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

22. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.

23. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.

24. Serviciul indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului. 

3.BAZA LEGISLATIVA SPECIFICA

 

-Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul fiscal
-OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararile Consiliului Local al Municipiului Rm Sarat prin care s-au stabilit impozite si taxe locale (se va actualiza ori se stabilesc sau modifica prin hotarare a consiliului local, taxele si impozitele).

II.PUBLICITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL

În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă potrivit art.44, alin. (2^1) din Codul de procedura fiscala-OG nr.92/2003, respectiv trimitere postala cu confirmare de primire, remiterea prin semnatura a actului administrativ, comunicarea prin fax, e-mail etc., aceasta se realizează prin publicitate.

Potrivit art.44, alin.(3) din Codul de procedura fiscala-OG nr.92/2003, comunicarea prin publicitate se face prin afişarea pe pagina de internet a Primariei Rm Sarat, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Nr.crt.

Numele contribuabilului

Numarul /data actului administrativ

 1. 5.LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE

-Certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice si juridice

-Chitante incasari

-Adeverinte avand ca destinatari Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Registrul Comertului si alte institutii publice solicitante.

-Corespondenta 

LISTA ACTELOR NECESARE DECLARARII BUNURILOR

IMPORTANT!

Actele anexate cererii se prezinta in original si copie, copia se arhiveaza la rolul unic fiscal, cele originale se restituie

Pentru PERSOANE FIZICE

I.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;

  • Fişă de inmatriculare;
  • Carte de identitate a mijlocului de transport;
  • Certificat fiscal de la vinzator
  • Buletin/Carte de identitate;
  • DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Rm Sarat;

II.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT  CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Contract de vanzare/cumpărare tradus in limba romană - traducere legalizată;

 • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);

 • Fişă de inmatriculare;

 • Buletin/Carte de identitate;

 • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul din Rm Sarat;

   III.ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN VEDEREA INMATRICULARII TEMPORARE

 • Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Fişă de inmatriculare;

 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;

 • Acte pentru dovedirea reşedintei: contract de inchiriere vizat de către Administraţia Financiară, declaraţia notarială a persoanei la al cărei domiciliu locuieşte, extras de carte funciară in cazul in care deţine o proprietate in municipiul Rm Sarat

IV.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Act de proprietate: contract de leasing;

 • Fişă de inmatriculare;

 • Carte de identitate a mijlocului de transport;

 • Talon de inmatriculare;

 • Buletin/Carte de identitate;

 • DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Rm Sarat;

V.ACTE ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vanzare-cumpărare etc.;

 • Copie Extras de carte funciara

  • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii
  • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

VI.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Act de proprietate: contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare/cumpărare etc.;

 • Copie Extras de carte funciara

 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;

  • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii
  • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

VII.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;

  • Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă. (Camera 17);
  • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
  • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele şi adresa unde se află terenul pe care il declară;

VIII.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

 • Autorizaţia de construcţie;

 • Procesul-verbal de recepţie finala; să nu depăşească 30 de zile de la data intocmirii;

 • in cazul in care autorizaţiile au expirat, trebuie prezentat procesul verbal privind stadiul lucrării intocmit de către Serviciul Urbanism

 • DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

IX.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE IN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • Contract de inchiriere sau concesiune;

 • Buletin/Carte de identitate;

 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află terenul pe care il declară; 

 1. 7.MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE, IN SITUATIA IN CARE O PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica :

 

« ART. 13

   (1) Orice persoana care se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege (Legea nr.52/2003), poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

 1. 8.NUMARUL CAMEREI (BIROULUI) IN CARE FUNCTIONEAZA COMPARTIMENTUL

 Camera nr.1- Impozite si taxe Persoane fizice

Camera nr.2- Impozite si taxe Persoane fizice

 

 1. 9.NUMELE SI FUNCTIA SUPERIORULUI IERARHIC

FORTU MACOVEI-DIRECTOR ECONOMIC

Last Updated on Tuesday, 10 December 2013 06:00