Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014 - ora 11.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

2. Proiect de hotărâre privind numirea managerului Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi încheierea pe durată determinată (3 ani) a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef birou

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef birou

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul şcolar 2014 - 2015

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - administrator public

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului redevenţelor şi chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea şi închirierea terenurilor proprietate a Municipiului Râmnicu Sărat, a chiriilor aferente spatiilor cu altă destinaţie decat cea de locuinţă proprietate a Municipiului Râmnicu Sărat şi a tarifului de utilizare a zonei străzilor, pentru anul fiscal 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Stănărîngă Monica - Şef serviciu şi ec. Pascu Elena - Şef Birou

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu alte destinaţii decât cea de garaj auto

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Sărat, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Sărat precum şi stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu înfiinţat prin HCL nr. 87/27.05.2010

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Barbu Eugen - consilier şi Ene Tatiana - consilier

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Râmncu Sărat în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea minorităţii rome pentru perioada 2014-2015 la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - sing. Călin Mihai - referent de specialitate

11. Proiect de hotărâre privind montarea unor limitatoare de viteză în zonele cu potenţial ridicat de circulaţie rutieră şi pietonală din Municipiul Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Costin Mihail - consilier

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş - Şef serviciu şi Mihalcea Maria - referent

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş - Şef serviciu şi Mihalcea Maria - referent

14. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic şi ing. Hinta Petruş - consilier

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Spaţii comerciale modulare" ce se vor amplasa în Piaţa Centrală a Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine de zi suplimentară a şedinţei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

16. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea amplasamentului având destinaţia de staţie taxi cu 12 locuri de aşteptare taxi clienţi pentru autovehiculele autorizate în Municipiul Râmnicu Sărat, situat în strada Primăverii intersecţie cu strada Pieţei

 

 

 

 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării acceptului de înfiinţare a consorţiului şcolar preuniversitar de stat "PRINCIPELE FERDINAND" din Municipiul Râmnicu Sărat

 

 

 

18. Alte probleme ale activităţii curente.

Ultima actualizare în Joi, 30 Ianuarie 2014 11:54