ANUNŢURI ŞI PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ
PDF Imprimare Email
Pagina Start Stiri

 21.04.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Vezi Anunț


05.04.2017 - PROGRAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT PENTRU ANUL 2017 - Descarcă


06.04.2017 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RM SARAT cu sediul în strada N BALCESCU, nr. 2, organizează concurs în data de 4 mai 2017, ora 10 pentru ocuparea unui post de ECONOMIST GR II, din categoria personal contractual, pe perioadă nedeterminată. - Vezi Anunț - Vezi Tematica și bibliografia


31.03.2017 - Anunț - Noul pachet de măsuri de mediu și climă ale PNDR 2014 - 2020, adresate practicilor de agromediu și climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) și zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (Măsura 13), acestea fiind implementate începând cu anul 2015 în România. În vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link:

 


 http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 


10.03.2017 - LISTA SOLICITANŢILOR CARE AU ACCES LA LOCUINŢELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - LISTA SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - LISTA DE PRIORITĂȚI ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - Vezi Liste - Vezi referat afișare liste

 


07.03.2017 - ISAF - Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. angajează personal pentru locațiile din țară - Vezi Anunț


 09.02.2017 - Proiect de buget local  de venituri și cheltuieli pe anul 2017 - Descarcă


27.01.2017 - Anunț refinanțare credite Primăria Municipiului Ramnicu Sărat - Vezi anunț


16.12.2016 - RAPORT FINAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT PENTRU ANUL 2016 - Vezi Raport


14.12.2016 - Anunț - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul in Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, organizează in data de 12.01.2017, ora 11:00 licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focșani, respectiv Bariera Focșani- extindere.

 

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, camera 16 – Compartiment Administrare Patrimoniu, începând cu data de 14.12.2016.

 

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este 10.01.2017, ora 16:00.

 

Data limită pentru depunerea documentației de participare la Registratura primariei este 11.01.2017, ora 14:00. Documentația de participare se va depune în plic sigilat și va fi însoțită de o cerere semnată de către licitator sau de împuternicitul legal.

 

Ședința publică de licitație cu strigare se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, în data de 12.01.2017, ora 11:00.

 

Contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 13 lei pentru terenurile cu destinația de construire locuință proprietate personală, respectiv de 65 lei pentru terenurile cu destinația de construire unități de producție și/sau prestări servicii,

 

garanția de participare în sumă de 500 lei pentru terenurile cu destinația de construire locuință proprietate personală, respectiv de 1000 lei pentru terenurile cu destinația de construire unități de producție și/sau prestări servicii

 

și taxa de participare la licitație în sumă de 300 lei vor fi achitate până cel târziu 11.01.2017, ora 14:00 prin virament bancar în contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat RO35TREZ1675006XXX001005 sau în numerar la casieria primăriei. - Vezi Instrucțiuni pentru ofertanți


14.12.2016 - Anunț - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul in Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, organizează in data de 12.01.2017, ora 10:00 licitație publică cu strigare pentru vânzarea imobilului "Centrala termică 201" compus din construcţie în suprafaţă construită de 319 mp şi teren aferent în suprafaţă de 346 mp.

 

   Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, camera 16 – Compartiment Administrare Patrimoniu, începând cu data de 14.12.2016.

 

   Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este 10.01.2017, ora 16:00.

 

   Data limită pentru depunerea documentației de participare la Registratura primariei este 11.01.2017, ora 14:00. Documentația de participare se va depune în plic sigilat și va fi însoțită de o cerere semnată de către licitator sau de împuternicitul legal.

 

  Ședința publică de licitație cu strigare se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, în data de 12.01.2017, ora 10:00.

 

  Contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 100 lei, garanția de participare în sumă de 5000 lei și taxa de participare la licitație în sumă de 500 lei vor fi achitate până cel târziu 11.01.2017, ora 14:00 prin virament bancar în contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat RO35TREZ1675006XXX001005 sau în numerar la casieria primăriei. Vezi Instrucțiuni pentru ofertanți


13.12.2016 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2017 în Municipiul Râmnicu Sărat, organizată în perioada 01.11.2016 - 13.12.2016. Vezi Proces verbal


12.12.2016 - ANUNŢ DE ATRIBUIRE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu. Sărat, pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi anunț


05.12.2016 - ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECŢIE A PARTENERILOR - pentru accesarea de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) , in cadrul AXEI PRIORITARE 6 "Educaţie şi competenţe", Prioritatea de investiţii 10 (i) "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", proiect "ÎNVAŢĂ PENTRU VIITORUL TĂU". - Vezi Anunț


28.11.2016 - Dispoziție privind recuperarea de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Rm. Sărat și din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Rm. Sărat a zilei de 2 decembrie 2016 stabilită ca zi liberă, în ziua de 17 decembrie 2016 - Vezi Dispoziție


28.11.2016 - Proces verbal afișare Minută a ședinței de dezbatere publică din data de 14.11.2016 - ora 11.00 - Vezi Proces Verbal


25.11.2016 - Rezultat selecție parteneri pentru proiect "ÎNVAŢĂ PENTRU VIITORUL TĂU" care va fi depus in cadrul AXEI PRIORITARE 6 "Educaţie şi competenţe'', Prioritatea de investiţii 10 (i) "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare" - Vezi rezultat


16.11.2016 - ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI pentru propunerea de proiect "ÎNVAŢĂ PENTRU VIITORUL TĂU" care va fi depus in cadrul AXEI PRIORITARE 6 "Educaţie şi competenţe'', Prioritatea de investiţii 10 (i) "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare" - Vezi anunț - Descarcă Fișa partenerului (word) - Declarație Conflict de interese - Declarație Contribuție proprie - Declarație datorii fiscale - Declarație de eligibilitate - Lista resurselor materiale - Scrisoare de intenție


14.11.2016 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2017 în Municipiul Râmnicu Sărat, organizată în data de 14.11.2016, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută


01.11.2016 - Dezbatere publică - NOTA DE FUNDAMENTARE - privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2017 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi document - Anunț consultare și dezbatere publică


01.11.2016 - REFERAT - dezbatere publică - privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Referat


31.10.2016 - RAPORT FINAL al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general în anul 2016 - Vezi Raport


31.10.2016 - LISTA PROIECTELOR propuse spre finanţare de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general în anul 2016 - Vezi Lista


25.10.2016 - LISTA PROIECTELOR propuse spre finanţare de la bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru activităţi non profit de interes general în anul 2016 - Vezi Listă


11.10.2016 - PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI DE EVALUARE A PROIECTELOR DEPUSE SPRE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general se va întruni pe data de 25.10.2016, ora 13:00 la sediul Primariei Râmnicu Sărat.  -  Vezi Proces Verbal


 30.09.2016 - Anunț A.N.S.V.S.A. - Vezi anunț


29.09.2016 - Anunt public privind decizia etapei de incadrare - MUNICIPIUL RAMNICU SARAT - titular al proiectului: "RETELE DE APA SI CANALIZARE, BRANSAMENTE DE APA SI RACORDURI DE CANALIZARE, ALEEA INDUSTRIEI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediulu si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in Municipiul Rm. Sarat, Aleea Industriei, jud. Buzau. - Vezi Anunț


23.09.2016 - ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi anunț


22.09.2016 - Anunț public - MUNICIPIUL RAMNICU SARAT anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "RETELE DE APA SI CANALIZARE, BRANSAMENTE DE APA SI RACORDURI DE CANALIZARE, ALEEA INDUSTRIEI", propus a fi amplasat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Industriei, jud. Buzau. - Vezi anunț


19.09.2016 - MINUTĂ - DEZBATERE PUBLICĂ - privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Luni, 19 Septembrie 2016, Ora. 11.00, Sala de Şedinţe a Primăriei Mun. Râmnicu Sărat - Vezi document


15.09.2016 - Anunț - Dezbatere publică - Strategia Locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Râmnicu Sărat pentru perioada 2016 - 2025 - Vezi Strategie


08.08.2016 - Anunț - Dezbatere publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea proiectului de act normativ "Regulament procedura eliberare "Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei în Municipiul Râmnicu Sărat" ce are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic unitar privind eliberarea acestui certificat la solicitarea persoanelor interesate in vederea aplicarii prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si modificata, la inscrierea constructiilor realizate dupa data de 01 august 2001 in evidentele de cadastru și carte funciară la Oficiul Judetean de Cadastru și Publicitate Imobiliara Buzău. - Vezi Anunț Scanat


08.08.2016 - Anunț - Dezbatere publică - Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local - Descarcă Ghidul Solicitantului


05.08.2016 - ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STEMA MUNICIPIULUI RÎMNICU SĂRAT

 

 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin - Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat, precum şi organizarea dezbaterii publice, pentru proiectul propus, în ziua de 19 septembrie 2016, ora 11, la sediul Primăriei Municipiului Rîmnicu Sărat - Sala de Consiliu. - Vezi Anunț Scanat


22.07.2016 - Anunț - Dezbatere publică - "Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Râmnicu Sărat" - Vezi Anunț


18.07.2016 - Anunţ - Urmare comunicării transmise Consiliului Judeţean Buzău, prin e-mail, vă aducem la cunoştinţă că Agenţia pentru Finanţarea Investitiilor Rurale (AFIR) are un nou program de lucru, astfel:

• Luni - Joi: 8.30 - 17.00

• Vineri: 8.30 - 14.30

Această modificare a fost făcută pentru a alinia programul Agenţiei cu cel al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar şi în concordanţă cu orientările de management al resurselor umane pe piaţa muncii. - Vezi Anunţ scanat


06.07.2016 - Referat privind înfiinţarea şi organizarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual - Vezi Referat


05.07.2016 - Anunţ de informare şi consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia în etapa anunţării intenţiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentaţia tehnică "Plan Urbanistic Zonal - construire clădire pentru birouri şi spatii comerciale", în strada Principe Ferdinand, nr. 35, Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul si a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Vezi Anunţ


08.06.2016 - Proiect în dezbatere publică - Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat pentru perioada 2016-2025 - Descarcă Proiect


31.05.2016 - Anunţ de informare şi consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia în etapa elaborării propunerii pentru modificarea/completarea documentatiei tehnice "Plan Urbanistic Zonal - construire spălătorie auto", în strada Lalelelor, nr. 46, Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a prevederilor Ordinului 2701/2001 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. - Vezi Anunţ


18.05.2016 - Planul judeţean de măsuri în vederea prevenirii apariţiei şi combateriidermatozei nodulare bovine, a pestei africane porcine şi a gripei aviare la populaţiile de bovine şi bubaline, porcine respectiv păsări - Descarcă Plan


18.05.2016 - Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Ramnicu Sarat, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - Descarcă Regulament


19.04.2015 - REFERAT privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Referat


13.04.2016 - ANUNŢ DE ATRIBUIRE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat, pentru activităţi sportive nonprofit de interes general - Vezi Anunţ


08.04.2016 - RAPORT FINAL al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru activităţi sportive nonprofit de interes general în anul 2016 - Vezi Raport


05.04.2016 - RAPORT INTERMEDIAR al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm.Sărat pentru activităţi sportive nonprofit de interes general în anul 2016 - Vezi Raport


05.04.2016 - LISTA PROIECTELOR SPORTIVE propuse spre finanţare de la bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru activităţi sportive non profit de interes general în anul 2016 - Vezi Lista


21.03.2016 - RAPORT privind aprobarea Procedurii - cadru de scutire sau reducere a impozitului pe clădiri şi terenul aferent acesteia, deţinut de persoane fizice - Descarcă


16.03.2016 - Adresa 5452/15.03.2016 - Instituţia Prefectului - judeţul Buzău - INFORMARE PRIVIND MĂSURI DE MEDIU ȘI CLIMĂ - PNDR 2014 - 2020 - Descarcă adresă

 

- GHID INFORMATIV PENTRU BENEFICIARII MĂSURILOR DE MEDIU ȘI CLIMĂ ALE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014 - 2020 - Descarcă

 

- GHID INFORMATIV - MMC - ZONE ELIGIBILE - Descarcă

 

- SPECII DE PLANTE INDICATOARE PENTRU PAJIŞTILE CU VALOARE NATURALĂ RIDICATĂ - Descarcă

 

- SPECII DE PLANTE UTILIZATE CA INDICATORI DE MANAGEMENT AL PAJIȘTILOR - Descarcă


15.03.2016 - ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru activităţi sportive nonprofit de interes general - Vezi Anunţ - Vezi Erata nr.1 la Anunţ - Vezi PROGRAMUL ANUAL AL FINANTĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ANUL 2016 - Vezi H.C.L. nr. 79/29.02.2016 - Vezi GHIDUL privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general


22.02.2016 - Referat pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală pe unele sectoare de stăzi din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunţ


09.02.2016 - Informare de la S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A. - modalitatea de punere în aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 208/27.10.2015 - Vezi Informare


27.01.2016 - ANUNŢ privind supunerea dezbaterii publice a STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE STRADALĂ ŞI DESZĂPEZIRE A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunţ - Descarcă Studiu de Oportunitate


20.01.2016 - RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ANUL 2015 - Vezi Raport


19.11.2015 RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea şi modificarea unor prevederi ale H.C.L. Nr.95/29.04.2014, măsuri administrative de circulaţie în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Raport


27.10.2015 - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, cod identificare fiscală 2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, organizează în data de 13.11.2015, ora 10.00 licitaţie publică - etapa a II-a cu strigare, pentru vânzarea parcelelor 8, 124, 270 si 272 din cartier Bariera Focşani şi a parcelelor 15 si 79 din Extindere cartier Bariera Focşani proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat cu destinaţia de construire locuinţe proprietate personală, ca urmare a prezentării unui singur ofertant la licitaţia desfăşurată în data 26.10.2015 - etapa 1.  Vezi Anunţ scanat


15.10.2015 - Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, care nu se supun înmatriculării - Vezi Raport


13.10.2015 - Anunţ privind supunerea dezbaterii publice a REFERATULUI privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fară contract de prestari de servicii din Municipiul Râmnicu Sărat şi aprobarea "Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Râmnicu Sărat pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate"- Vezi Referat


08.10.2015 - Proiect - Raport privind nivelul impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în anul 2016 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Raport


06.10.2015 - ANUNŢ privind supunerea dezbaterii publice a INDICATORILOR DE PEFORMANŢĂ ŞI EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE al municipiul Râmnicu Sărat.

          Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat, anunţă în conformitate cu prevederile ART. 7 alin(l) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, elaborarea INDICATORILOR DE PEFORMANŢĂ ŞI EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT. Vezi Anunţ - Vezi Indicatori de performanţă - Vezi Nota de fundamentare


22.09.2015 - Raport de Specialitate pentru proiectul de hotărâre, privind reglementări în domeniul circulaţiei rutiere în perimetrul Pieţei Centrale a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Raport


12.08.2015 - Anunţ de informare şi consultare publică - Vezi anunţ scanat


07.08.2015 - Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi proiect


17.06.2015  - Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii tarifare la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU pentru perioada 01.07.2015 - 30.06.2016 - Vezi proiect 


15.06.2015 -  RAPORT DE SPECIALITATE pentru proiectul de hotărâre, privind reglementări în domeniul circulaţiei rutiere şi pietonale pe unele străzi şi sectoare de drum din Municipiul Râmnicu Sărat. - Vezi Raport Scanat


29.05.2015 - Municipiul Ramnicu Sarat anunta publicul interesat asupra obligativitatii efectuarii evaluarii de mediu pentru Planul Urbanistic Ganeral "Reactualizare PUG si Regulamentul local de urbanism municipiul Ramnicu – Sarat", amplasat in municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, titular Municipiul Ramnicu Sarat cu obligativitatea realizarii Raportului de Mediu. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii sunt: necesitatea determinarii efectelor semnificative potentiale asupra mediului produse prin propunerile de amenajare a teritoriului; necesitataea integrarii conditiilor de mediu in PUG cu stabilirea de permisiuni, restrictii si conditionari si identificarea efectelor semnificative asupra mediului produse prin implementarea planului. Informatiile privind planul se pot obtine la sediul ApM Buzau str. Democratiei, nr. 11 in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se pot primi in scris la sediul ApM Buzau str. Democratiei, nr. 11, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


21.05.2015 - RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor de prioritate în baza cărora se repartizează locuinţele din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Rm. Sărat şi aprobarea fişei de calcul, a cererii de înscriere precum şi aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ - Vezi Raport


07.01.2015 - Raport de specialitate pentru "Procedura - Cadru privind acordarea de scutiri de majorări de întârziere la plata unor creanţe fiscale" - Vezi Raport şi Procedură


29.12.2014 - RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Banca Export Import Exim Bank, în baza contractului de credit nr.2A BZ/28.08.2014, de la Banca Comercială Carpatica în baza contractului de credit nr.125/11.03.2013 şi de la OTP BANK (credit furnizor), pe termen de 10 ani, pentru echilibrarea serviciului datoriei publice - Vezi Raport scanat


17.12.2014 - Informare - "Îmbunătăţirea Eficienţei Energetice în Gospodăriile şi Comunităţile cu Venituri Reduse din România", finanţat de Global Enviroment Facility (GEF) şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri - Vezi Informare scanată


11.12.2014 - Propunere înaintată de Poliţia Locală Râmnicu Sărat "privind iniţierea unui proiect de hotărâre ce stabileşte normele de administrare şi gospodărire a domeniului public şi privat al Municipiului Râmnicu Sărat". - Vezi Proiect


13.11.2014 - Anunţ de informare şi consultare publică - Primăria municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la iniţierea elaborării documentaţiei - faza studiu de fezabilitate pentru proiectul "Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Râmnicu Sărat" ce are ca scop modernizarea şi/sau reabilitarea unor străzi în vederea realizarii unor căi de circulaţie moderne, sigure şi durabile în municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. - Vezi Anunţ - Vezi Memoriu de prezentare - Vezi Plan modernizare străzi


30.09.2014 - Raport de specialitate privind fluidizarea traficului rutier în zona Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Raport scanat    


26.09.2014 - Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism - Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi document scanat - Vezi Raport privind consultarea publicului privind propunerile observaţiile şi sugestiile de completare/modificare a primei versiuni de P.U.G. şi R.L.U. municipiul Râmnicu Sărat


12.09.2014 - Anunţ consultare Liste Electorale - Vezi Anunţ scanat


21.05.2014 - Raport de specialitate privind restricţionarea circulaţiei rutiere în zona Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Raport


23.06.2014 - "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass - media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Râmnicu Sărat" - Vezi Regulament


25.02.2014 - Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău pentru perioada 2014 - 2020Vezi Proiect


14.01.2014 - REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi document scanat


08.10.2013 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, TITULAR AL PROIECTULUI: "Reţea de canalizare fdt. Domnească" - Vezi document scanat 


04.10.2013 - REGULAMENT DE INTERVENŢIE cu privire la reabilitarea faţadelor pentru creşterea calitatii arhitectural-ambientale a clădirilor, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunţ scanat  - Vezi Regulament   


18.09.2013 - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea proiectului de act normativ: "REGULAMENT LOCAL DE PUBLICITATE PRIVIND AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT" - Vezi Regulament - Vezi Anunţ scanat


16.09.2013 - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea proiectului de act normativ "Aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Râmnicu Sărat în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice" ce are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic unitar privind dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a comunicaţiilor electronice. - Vezi anunţ scanat, Vezi Regulament 


31.05.2013 - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la propunerea privind elaborarea şi aprobarea lucrării "Regulament privind desfăşurarea comerţului stradal în Municipiul Râmnicu Sărat" ce are ca obiectiv acţiuni, strategii şi măsuri de dezvoltare urbanistice a municipiului pentru întreg teritoriul intravilan Proiectul de regulament poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei, respectiv în fiecare zi de miercuri ora 14.00 din urmatoarele 3 saptamani, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Serviciul Urbanism reprezentat prin şef serviciu. Vezi Regulament  - Vezi Anunţ - Raport privind rezultatul consultarii publice


16.04.2013 - Propunere a S.C. Acvaterm S.A. către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat - amenajare sistem bariere în zona piaţă - vezi document scanat


10.04.2013 - În data de miercuri 10.04.2013, ora 17.00 la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1, în sala de consiliu de la etajul I, se va desfăşura o dezbatere privind problema gestionării câinilor fără stăpân  - vezi Anunţ


12.03.2013 - Proiect de buget local Municipiul Râmnicu Sărat - DESCARCĂ


08.01.2013 - Propunere din partea S.C. T.U.C. S.A. Râmnicu Sărat privind iniţierea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru stabilirea traseelor judeţene şi interjudeţene care tranzitează Municipiul Râmnicu Sărat - vezi propunere


22.10.2012 - Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Rm.Sărat către S.C Transport Urban Călători S.A Râmnicu Sărat - vezi Proiect de hotărâre - vezi Raport de specialitate - vezi Expunere de motive


22.10.2012 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Râmnicu Sărat şi stabilirea modalităţii de atribuire a delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Râmnicu Sărat - vezi Proiect de hotărâre - vezi Raport de specialitate - vezi Expunere de motive 


22.10.2012 - Raportul informării şi consultării publicului privind propunerile, observaţiile şi sugestiile de completare / modificare a primei versiuni de actualizare P.U.G. şi R.L.U. - Municipiul Râmnicu Sărat - vezi document scanat


03.10.2012 - Raport privind rezultatul consultării publicului, privind propunerile, observaţiile şi sugestiile de completare/modificare a primei versiuni de actualizare P.U.G. şi R.L.U. a mun. Râmnicu Sărat - vezi raport


03.09.2012 - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat informează publicul cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi al Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) - vezi anunţ  - vezi documente scrise şi desenate (proiect)


20.07.2012 - Raport privind propunerea de stabilire a unor măsuri administrative de circulaţie rutieră


05.07.2012 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat - vezi document scanat


25.05.2012 - Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Rm.Sărat - vezi sau descarcă document


23.04.2012 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului pentru reorganizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Rm.Sărat  - Anunţ Dezbatere Publică - Expunere de motive - Raport de specialitate - Variantele de proiect nr. 1 şi 2 - Varianta de proiect nr. 3 


29.02.2012 - PROIECT DE HOTARÂRE privind eficientizarea serviciilor de transport public local de persoane în Municipiul Râmnicu Sărat gestionat de S.C. TUC S.A.


16.02.2012 - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea contractelor privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în sensul schimbării părţii contractante Primăria Municipiului Rm.Sărat cu Municipiul Rm.Sărat prin act adiţional - EXPUNERE DE MOTIVE - RAPORT DE SPECIALITATE


13.02.2012 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor din clădirile fostelor centrale termice care au fost dezafectate, aflate în domeniul privat al Municipiului Rm.Sărat vezi - Proiect de hotărâre - Expunere motive inchiriere foste CT-uri - Raport de specialitate - Caiet de sarcini inchiriere (pentru amenajare spaţii de depozitare) - Caiet de sarcini inchiriere (pentru amenajare spaţii de prestari servicii/producţie)


26.01.2012 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind amplasarea indicatorului rutier "Oprirea Interzisă" în dreptul Staţiei de benzină PETROM 3 situată în Rm. Sărat, str. Focşani nr.37 


31.08.2011 - Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri de amenajări de parcări auto şi de circulaţie pe platoul Pieţei Municipale - vezi document scanat


27.10.2011 - Propuneri ale Poliţiei Locale către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, pentru montarea unor indicatoare de circulaţie - vezi document scanat


15.11.2011 - Propunerea Poliţiei Municipiului Râmnicu Sărat către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat: "Propunem amplasarea unei treceri de pietoni pe strada Principele Ferdinand" - Vezi document scanat  


22.11.2011 - Propunere a S.C.Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat:

 "Solicităm Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, aprobarea ca gestionarea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă să devină unitară, cu responsabilitate unică, în sarcina S.C. Acvaterm S.A."  - vezi document scanat pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 24 Aprilie 2017 12:38