Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021


Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.08.2021 - ora 14.001. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea « STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT 2021-2027 » document finantat in cadrul proiectului « Planificare Strategica si Simplificarea Procedurilor Administrative in Municipiul Ramnicu Sarat », Programul Operational Capacitate Administrativa POCA/661/2/1/CP13/2019;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind numirea managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat si incheierea contractului de management de catre acesta;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evaluarii finale a managementului desfasurat in perioada 2016-2021 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de evaluare finala si in comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2016-2021 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane singure aflata in situatie de necesitate;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, urmare a revizuirii D.A.L.I;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice evizuite (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”, urmare a revizuirii D.A.L.I;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat cu privire la oportunitatea achizitionarii de catre Municipiul Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (categoria de folosinta –arabil), in suprafata de 150 mp, situat in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Fraternitatii nr.50, judetul Buzau (cu intrare din strada Sfintii Apostoli), in scopul amenajarii unui loc de joaca in Zona Urbana Marginalizata (Cartier Sirbi) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020-APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 206), strada Oltului nr.61, judetul Buzau, pe care este executata o constructie -C1 cu destinatia locuinta ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.617/29.04.2021, catre domnul Macovei Costel casatorit cu doamna Macovei Florentina-Claudia, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.240/25.05.2012 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Stanila Daniel-Narcis;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale + Bransament + P.R.M gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 33,5 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Dimitrie Bolintineanu nr.9, din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de apa si bransamente pe strazile Murelor, Mesteacanului, Frasinului, Oilor, Stadionului, Padurii, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 1565 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unui mijloc fix (AUTOSPECIALA VIDANJA Marca ROMAN, tip 10215), mijloc fix apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind stabilirea locatiei pentru depozitarea temporara a deseurilor biodegradabile provenite din parcuri si gradini, la nivelul UAT Municipiul Rm.Sarat, pe o suprafata de teren aflata in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat, situata in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Catunul Morilor nr.2 Bis, judetul Buzau.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - PrimarAlte probleme ale activitatii curente:


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.06.2021-20.08.2021;


2. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Rm.Sarat, in semestrul I al anului 2021;


3. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorilor S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020, raport intocmit de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, transmis prin adresa nr.737/06.07.2021, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.2119/06.07.2021;


4. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorilor S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020, raport intocmit de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, transmis prin adresa nr.713/29.06.2021, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Saart sub nr.1649/30.06.2021;


5. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorului executiv al S.C Paza si Protectie Forse S.R.L Rm.Sarat pentru anul 2020, raport intocmit de catre Adunarea Generala a Asociatilor a S.C Paza si Protectie Forse S.R.L Rm.Sarat, transmis prin adresa nr.139/14.07.2021, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.4265/15.07.2021;