Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.06.2021 - ora 15.00


1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedinta autoritatii deliberative din data de 30 iunie 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Consiliul de administratie al Muzeului Municipal "Octavian Mosescu" Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane singure aflata in situatie de necesitate;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind completarea grilei de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public ”Piete, targuri si Oboare” Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT­ Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, precum si stabilirea tarifului pentru colectare deseuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Executie retea gaze naturale + Bransament + P.R.M gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 21,40 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe Fdt.Andreiasi nr.3, din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Executie retea gaze naturale + Bransament + P.R.M gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 16,80 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe B-dul Eroilor nr.28A, din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei "Inlocuire retele de apa si bransamente pe strazile Paun Pincio, 22 Decembrie si Jitia, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 999 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C FERMIT S.A Rm.Sarat, in calitate de titulara a investitiei "Alimentare cu energie electrica a S.C FERMIT S.A- strada Industriei nr.1, Rm.Sarat, judetul Buzau prin inlocuire cabluri de medie tensiune in vederea mentinerii alimentarii cu energie electrica a S.C FERMIT S.A" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 1283 mp), precum si incheierea unui contract de acces si utilizare a proprietatii publice a Municipiului Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.73/25.05.2021, emis in scopul realizarii investitiei mai sus mentionate, raportat la solutia tehnica propusa;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului-teren si constructie (teren in suprafata de 449 mp si constructie (birou) C1 cu suprafata construita desfasurata de 86 mp), proprietate publica a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municpiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.88, judetul Buzau, aflat in administrarea Politiei Locale Rm.Sarat, si implicit incetarea contractului de dare in administrare nr.8318/07.04.2017 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si Politia Locala Rm.Sarat, prin acordul partilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea »Construire service auto, vulcanizare, construire imprejmuire la strada Horia, la nr.cad astral 34783 si la CNCF Bucuresti', imobil situat in strada Horia nr.18, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau (numar cadastral34782);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu comercial si construire imprejmuire pe trei laturi (N,E,Sf, la imobilul situat in strada Horia nr.1C (numarul cadastral 36563), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educaţie civica, social, protectia mediului);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a comunei Valcelele, judetul Buzau.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


Alte probleme ale activitatii curente:

1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.05.2021-22.06.2021;