Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 10.05.2021 - ora 15.001. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 11.05.2021, ora 1300 (sau 12.05.2021, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Sorin Cîrjan Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 11.05.2021, ora 1300 (sau în data de 12.05.2021, ora 1300 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) si nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.97998/09.04.2021;

- inițiator - Sorin Cîrjan Valentin - Primar


 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (forma actualizata), a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de calatori;

- inițiator - Sorin Cîrjan Valentin - Primar


 

4. Proiect de hotarare privind acceptarea finantarii si aprobarea asigurarii contributiei proprii, a semnarii contractului si a documentelor aferente proiectului "Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Rm.Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala" proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Cod SMIS 145855.

- inițiator - Sorin Cîrjan Valentin - Primar