Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2021 - ora 09.30

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Rm.Sarat, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat", proiect depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) – Cod SMIS 142505, in conformitate cu prevederile Solicitarii de clarificare nr.3 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Achizitionarea a 8 statii de incarcare si realizarea bransamentelor necesare functionarii acestora aferente celor 8 autobuze electrice";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I" -S.A, a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat", obiectiv de investitii inclus in lista sinteza a subprogramului „Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Optimizare sistem de vane SD Municipiul Ramnicu Sarat", pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.12/31.01.2019, a carui valabilitate este prelungita urmare a prevederilor art.4, alin.(5) din Legea nr.55/2020, urmare a cererii ENGIE ROMANIA S.A prin S.C I.R.I.G.C IMPEX S.R.L;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat", pentru imobilul-teren situat in strada George Toparceanu nr.5 Bis (numarul cadastral 36565);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire hala productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partiala la strada", la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in Municipiul Rm.Sarat, strada C.I.Parhon nr.14B, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului", la imobilul cu numarul cadastral 36962 situat in Soseaua Brailei, km.3, extravilan Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren in suprafata masurata de 4.174 mp, avand numarul cadastral 36279, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani, judetul Buzau, in trei loturi;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea cumpararii unui imobil (teren si constructie/constructii) cu destinatia viitor sediu social al societatii si aprobarea demararii procedurilor de cumparare a acestuia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locala intre UAT Municipiul Rm.Sarat (Partener 2), ECOIMPACT –Asociatia Romana a Auditorilor si Evaluatorilor de Mediu, sucursala Ramnicu Sarat in calitate de lider de parteneriat si Asociatia Sociala Culturala si Educationala „Pentru Prosperitate" Ramnicu Sarat (Partener 1), in scopul promovarii proiectului „Pas cu pas pentru o comunitate verde" care va fi propus pentru finantare prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) – Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locala intre UAT Municipiul Rm.Sarat (Partener 2), Fundatia Universitara Hyperion Bucuresti –in calitate de lider de parteneriat si Asociatia de Tineret, Cultura si Educatie „Speranta Ramniceana" Ramnicu Sarat (Partener 1), in scopul promovarii proiectului „Competenta face diferenta" care va fi propus pentru finantare prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) – Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.03.2021, ora 1300 (sau 31.03.2021, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


21. Proiect de hotarare privind aprobarea împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.03.2021, ora 1300 (sau în data de 31.03.2021, ora 1300 – dacă e cazul), punctul nr. I.1) înscris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.3643/26.02.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.89974/03.03.2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


22. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.03.2021, ora 1400 (sau 31.03.2021, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


23. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.03.2021, ora 1400 (sau în data de 31.03.2021, ora 1400 – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.3645/26.02.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.89970/03.03.2021.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - PrimarAlte probleme ale activitatii curente:


1. Raportul Primarului Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020;


2. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 10.02.2021-18.03.2021;


3. Informarea nr.92626/16.03.2021 a Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate privind Decizia nr.21/03.02.2021 a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.25/15.02.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.43/29.01.2017 la S.C TUC S.A Rm.Sarat;


4. Raport al domnului Sbirnea Iulian ca urmare a participarii acestuia la sedinta AGOA si AGEA la S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU din data de 25.02.2021;


5. Informare referitoare la Raportul privind etapele si stadiul de implementare POIM in aria de operare a S.C COMANIA DE APA S.A BUZAU;


6. Informare referitoare la supravegherea calitatii apei potabile, lucrarile realizate in anul 2020 si Planurile de supraveghere pentru anul 2021 pentru Zona Judeteana-Sector Ramnicu Sarat (Ramnicu Sarat, Valea Ramnicului, Grebanu, Murgesti, Topliceni, Puiesti);


7. Procesul verbal si hotararile aferente sedintei AGA ADI Buzau 2008 din data de 23.02.2021