Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 19.02.2021 - ora 10.00

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2020;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 142.761,26 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2020, suma aferenta cererilor de prefinantare pentru proiecte cu finantare nerambursabila, ramasa neutilizata la finele anului 2020 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2021;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de manager (director) la Muzeul Municipal "Octavian Mosescu" Ramnicu Sarat, aprobarea proiectului de management declarat castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea
anuala, pentru anul 2020, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea
anuala, pentru anul 2020, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2021;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea, in comun, a Biroului Parlamentar, in suprafata utila de 68,22 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei, bloc 13 A+B, parter, Judetul Buzau (cu acces din zona pietonala), catre domnul deputat - Avrămescu Gabriel Ioan si catre domnul senator Pufu Vlad Mircea;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea Biroului Parlamentar, in suprafata utila de 57,34 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei, bloc 22, parter, Judetul Buzau, catre domnul deputat - Ungureanu Emanuel Dumitru;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.CTransport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei doamnei NEAȚĂ ANA;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de existenta unui post vacant de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.6/2021 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind "colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori' si "colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/ sau exterioara a acestora” nr.67464 / 10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiilor de santier nr. 1, 2 si 3 pentru obiectivul de investitii Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau", cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2022;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau", cuprins pentru finantare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2022 in conformitate cu Devizul General actualizat conform dispozitiilor de santier nr.1, 2 si 3;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Rm. Sarat si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotar are privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, la nivelul Municipiului Rm.Sarat;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.38 (parcela 98), judetul Buzau, catre beneficiarul dreptului de preemtiune;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Toamnei (adiacent blocului 3I), judetul Buzau, catre beneficiarul dreptului de preemtiune;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


21. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 13.00 (sau 26.02.2021, ora 13.00 - daca e cazul}, respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ";

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


22. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 13.00 (sau în data de 26.02.2021, ora 13.00 - dacă e cazul), punctele nr. 1.1), nr.I.2) cu componentele a), b) si c), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul Nr.867/21.01.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021;

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 14.00 (sau 26.02.2021, ora 14.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ";

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


24. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 14.00 (sau în data de 26.02.2021, ora 14.00 - dacă e cazul}, punctele nr. 1.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.874/21.01.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81101/25.01.2021.

-inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


Alte probleme ale activitatii curente:

 


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.01.2021-09.02.2021;2. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2020;


3. Raport de activitate al Politiei Locale a Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020;


4. Informarea nr.85431/ 10.02.2021 a Directiei Economice-Serviciul BugetContabilitate privind Decizia nr.21 /03.02.2021 a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.16/29.05.2015 la UAT Municipiul Rm.Sarat;


5. Informarea nr.85432/ 10.02.2021 a Directiei Economice-Serviciul BugetContabilitate privind Decizia nr.23/03.02.2021 a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.17 /29.05.2015 la UAT Municipiul Rm.Sarat;


6 . Raport activitate Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat