Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.01.2021 - ora 13.00

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2020, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea HCL nr.258/16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat urmare a prevederilor Legii nr.296/2020 privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata inflatiei de 2,6% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind insusirea acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului “Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat”, proiect depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii-9.1- Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)-Cod SMIS 142505;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare prin care se ia act de acordul de parteneriat aferent proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind numirea unei noi Comisii Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2021, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2021-2022;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in  Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale  Spitalului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind numirea de noi membri in Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sarat -forma actualizata si revizuita;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.38 (parcela 98), judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Toamnei (adiacent blocului 3I), judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.106, judetul Buzau, avand numarul cadastral 1606, inscris in Cartea Funciara  nr.30069 Rm.Sarat, in suprafata masurata de 62141 mp (suprafata din acte 61821 mp), respectiv atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a constructiilor C1-C65 identificate pe terenul mai sus mentionat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (in indiviziune) in suprafata de 21,84 mp reprezentand cota indiviza pentru apartamentul nr.42 situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Lalelelor, bloc 21, etaj 10, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


21. Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii duratei de valabilitate a contractelor de locatiune pentru imobilele-spatii aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, avand destinatia de birouri parlamentare ale deputatilor si senatorilor alesi in Circumscriptia Electorala nr.10 Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


22. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2021-aprilie 2021.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 08.12.2020-18.01.2021;
  2. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 in anul 2020;
  3. Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 in anul 2020 la nivelul Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;
  4. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2020;
  5. Raport de activitate pentru anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat;
  6. Informarea nr.79674/19.01.2021 a Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate privind Decizia nr.39/18.12.2020 a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau, pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in procesul-verbal de constatare anexa la Raportul de audit din data de 27.11.2020;
  7. Informarea nr.79676/19.01.2021 a Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate privind Decizia nr.52/21.12.2020 a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.30/2016 la UAT Municipiul Rm.Sarat ;
  8. Procesul verbal si hotararile AGA ADI “Buzau 2008” din data de 14.12.2020