Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.06.2020 - ora 11.00

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii de catre Municipiul Rm.Sarat a proiectului « WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale » conform Acordului de Grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/003352-034779;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei proceduri de evaluare si selectie pentru incheierea unui Acord de parteneriat (in cadrul caruia Municipiul Rm.Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (Anunt selectie parteneri) pentru proiectul "Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Rm.Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala" in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC/Sesiunea II/iunie 2020 coroborat cu incetarea Acordului de parteneriat incheiat la data de 12.02.2020;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1- Asociatia de Tineret Cultura si Educatie -Speranta Ramniceana, partener 2 - Liceul Tehnologic "Victor Frunza" Ramnicu Sarat si partener 3 - Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Ramnicu Sarat) a proiectului "Prin practica formam profesionisti", proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132499);

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului "ePractica eSucces", proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132587);

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic "Victor Frunza" Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului "Practicant serios-in angajat valoros!", proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132910);

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2020, burse aferente anului scolar 2019-2020;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru perioada 2020-2024;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Rm.Sarat -ATRAS, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.5/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori" si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora" nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici (maximali) ai obiectivului de investitii publice "Modernizare strada Mihai Viteazul", Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 293), strada Crisului nr.12, judetul Buzau, pe care este executata constructia -C1 (P+M) cu destinatia de locuinta, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.933/03.04.2020, catre domnul Paraschiv Valica coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18287/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si doamna Toader (fosta Raduna) Renaty-Claudia;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului - teren in suprafata masurata de 837 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Piata Halelor nr.8, judetul Buzau, catre Institutia de Interes Public „Piete, Targuri si Oboare" Rm.Sarat in vederea exercitarii dreptului de administrare raportat la desfasurarea activitatii specifice de catre aceasta institutie;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 805 mp, avand numarul cadastral 33895, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Domneasca nr.76, judetul Buzau, in trei loturi;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind modalitatea de intocmire a Registrului agricol al Municipiului Rm.Sarat pentru perioada 2020-2024;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


Alte probleme ale activitatii curente:

 


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.05.2020-16.06.2020;


2. Informare stadiu de implementare al "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau";


3. Raport privind participarea la sedinta AGOA la S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau din data de 28.05.2020, intocmit de catre domnul Sbirnea Iulian;


4. Codul Etic al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat adoptat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.06.2020;


5. Informare a domnului primar Cirjan Sorin Valentin si a Directiei economice cu privire la stadiul contractarii unei finantari interne in valoare de pana la 13.800.000 lei in vederea finantarii-cofinantarii unor investitii publice de interes local, conform HCL nr.198/29.08.2019 (Art.7 din aceasta).