Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.05.2020 - ora 9.00

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


2. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2019, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


4. Proiect de hotarare privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


5. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retea de canalizare si racorduri, strada Balta Alba, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 860 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 36), strada Vasile Lupu nr.19, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta (C1), ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.966/13.04.2020 catre domnul Costache Ioan casatorit cu doamna Costache Iuliana, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.63/12.12.1991 si a actului aditional la acesta, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Slam Ramnic (parcela 23), strada Marin Sorescu nr.3, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie parter si mansarda nefinalizata, catre domnul Radu Ionel, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18291/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Radu Ionel;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Ramnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


9. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 557 mp, avand numarul cadastral 32084, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Cpt.Niculescu Romulus nr.36, judetul Buzau, in doua loturi;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


10. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Rm.Sarat -forma actualizata si revizuita- si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


11.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009", la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


12. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.05.2020, ora 1400 (sau 29.05.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


13. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008", compuse din: Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


14. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008") a alocarii profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de O.U.G nr.198/2005, in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre ADI „Buzau 2008" si societate, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


15. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.3) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008") a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art.56 din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


16. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.4) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008") a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA -SOCECC SRL, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


17. Proiect de hotarare privind împuternicirea împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008") a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


18. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


19. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr.II.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art.55), alin.2) din O.U.G nr.109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


20. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr.II.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 


21. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020 – august 2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar
Alte probleme ale activitatii curente:

 


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 25.04.2020-18.05.2020;


2. Convocator si materiale sedinta AGA ADI "BUZAU 2008" din data de 27.04.2020;


3. Proces-verbal si hotarari AGA ADI "Buzau 2008" a sedintei din data de 27.04.2020


4. Informare privind masurile pe care S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A RM.SARAT le-a adoptat in perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, ca urmare a punerii in aplicare a hotararilor Comitetului local pentru situatii de urgenta;


5. Adresa nr.363/21.05.2020 a S.C TUC S.A Rm.Sarat inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.28094/21.05.2020 prin care se inainteaza Hotararea Consiliului de Administratie a S.C TUC S.A Rm.Sarat nr.85/21.05.2020 impreuna cu anexele la aceasta (ordinea de zi a sedintei CA S.C TUC S.A Rm.Sarat din data de 21.05.2020, Informare "Analiza situatiei financiare a S.C TUC S.A Rm.Sarat si a activitatii economice in perioada de intrerupere a activitatii 25.03.2020-25.05.2020. Premise economice privind continuarea activitatii", Adresa nr.365/21.05.2020 catre Comitetul local pentru Situatii de Urgenta -Municipiul Rm.Sarat insotita de Informarea directorului S.C TUC S.A Rm.Sarat privind oportunitatea si posibilitatea repornirii activitatii de transport public de calatori pe aria administrativ teritoriala a ATRAS Rm.Sarat, incepand cu 25.05.2020, Informare privind stadiul accesarii creditului IMMINVEST Romania in suma de 150.000 lei de la CEC Bank; Procedura de selectie pentru postul de director general; Propuneri de masuri de finantare imediata a S.C TUC S.A Rm.Sarat, in vederea asigurarii solutiilor de repornire a activitatii si sustinere a acesteia in perioada urmatoare.