Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

 

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 30.01.2020 ora 9.00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr.1/10.01.2020 a Primarului Municipiului Râmnicu Sărat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei

- initiator - Cirjan Sorin-Valentin- Primar


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar5. Proiect de hotărâre privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul scolar 2020-2021

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar7. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Râmnicu Sărat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Râmnicu Sărat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Râmnicu Sărat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Râmnicu Sărat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Râmnicu Sărat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar9. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar11. Proiect de hotărâre privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar12. Proiect de hotărâre privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de acces prin incheierea unui contract de acces pe proprietatea publica a U.A.T-Municipiul Râmnicu Sărat (extravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.57/29.05.2019 eliberat de Consiliul Judetean Buzau (pct.5 - Alte Avize/Acorduri), emis in scopul realizarii lucrarii "Construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electronice"

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar14. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A-Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati, in calitate de locator si Municipiul Râmnicu Sărat, in calitate de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de de 40 mp aflat la limitele cadastrale ale statiei CF Râmnicu Sărat, km 161+513, cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)", in vederea realizarii/implementarii proiectului "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior", pentru imobilul situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare, cu destinatia de cabinet medical", pentru imobilul situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2, judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Râmnicu Sărat, aferente acestui proiect

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 157), strada Muresului nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie (C1), catre doamna Robitu Tanta, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2352/01.06.2006

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 45), strada Timisului nr.8, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie si elevatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4121/04.09.2019, catre domnul Toma Daniel-Marian, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dinu Florentin

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar26. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice aferente obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii"-strada Intrarea Orizont nr.1A, propus pentru finantare prin Agentia Nationala pentru Locuinte si aprobarea notei conceptuale aferente

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar29. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 14.00 (sau 31.01.2020, ora 14.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar30. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14.00 (sau în data de 31.01.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea schimbarii sediului social al societatii Compania de Apa S.A Buzau din strada Unirii, bloc 8FGH, Municipiul Buzau, judetul Buzau in strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau si inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14.00 (sau în data de 31.01.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii Titlului II-Sistemul financiar si sistemul contabil -Capitolul 1-Sistemul financiar-art.36 – Preturile, tarifele si alte surse de venit, Tarifele, pct.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, prin incheierea unui nou act aditional la acesta, conditionat de existenta avizului „ADI Buzau 2008", ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar33. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic, Compartiment Juridic de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - PrimarAlte probleme ale activitatii curente:


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat in perioada 12.12.2019-22.01.2020;


2. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 in anul 2019;


3. Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 in anul 2019 la nivelul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;


4. Raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019;


5. Informarea nr.109/06.01.2020 a Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate privind Decizia nr.66/03.12.2019 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Buzau, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.27/2018 la UAT Municipiul Râmnicu Sărat;


6. Informarea nr.4661/21.01.2020 a Directiei Economice - Serviciul Buget-Contabilitate privind Decizia nr.39/20.12.2019 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Buzau, pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in procesul-verbal de constatare din data de 28.11.2019;

Informare privind convocarea AGA ADI - ATRAS Râmnicu Sărat si materialele sedintei din 17.01.2020