Imprimare Email
MONITORUL OFICIAL LOCAL - Hotărârile autorității deliberative


Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local

 


 

Nr.

crt.

Data

Titlu Format pdf
1 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2019  Descarcă
2 30.01.2020 HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.1/10.01.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei Descarcă
3 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă 
4 30.01.2020 HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
5 30.01.2020 HOTARARE privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2020-2021 Descarcă 
6 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata Descarcă 
7 30.01.2020 HOTARARE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020  Descarcă 
8 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte  Descarcă
9 30.01.2020 HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat  Descarcă 
10 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  Descarcă 
11 30.01.2020 HOTARARE privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  Descarcă 
12 30.01.2020 HOTARARE privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat  Descarcă 
13 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea constituirii dreptului de acces prin incheierea unui contract de acces pe proprietatea publica a U.A.T-Municipiul Rm.Sarat (extravilanul Municipiului Rm.Sarat -De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.57/29.05.2019 eliberat de Consiliul Judetean Buzau (pct.5 - Alte Avize/Acorduri), emis in scopul realizarii lucrarii "Construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electronice"  Descarcă 
14 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A-Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati, in calitate de locator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de de 40 mp aflat la limitele cadastrale ale statiei CF Rm.Sarat, km 161+513, cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)", in vederea realizarii/implementarii proiectului "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"  Descarcă 
15 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Antilopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buzau  Descarcă 
16 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare, cu destinatia de cabinet medical", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2, judetul Buzau  Descarcă 
17 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat             Descarcă 
18 30.01.2020 HOTARARE privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat, aferente acestui proiect  Descarcă 
19 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 157), strada Muresului nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie (C1), catre doamna Robitu Tanta, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2352/01.06.2006  Descarcă 
20 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 45), strada Timisului nr.8, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie si elevatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4121/04.09.2019, catre domnul Toma Daniel-Marian, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dinu Florentin Descarcă
21 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
22 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
23 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
24 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
25 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
26 30.01.2020 HOTARARE privind modificarea caracteristicilor tehnice aferente obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii"-strada Intrarea Orizont nr.1A, propus pentru finantare prin Agentia Nationala pentru Locuinte si aprobarea notei conceptuale aferente  Descarcă
27 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
28 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic  Descarcă 
29 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 14.00 (sau 31.01.2020, ora 14.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"  Descarcă 
30 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14.00 (sau în data de 31.01.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea schimbarii sediului social al societatii Compania de Apa S.A Buzau din strada Unirii, bloc 8FGH, Municipiul Buzau, judetul Buzau in strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau si inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
31 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
32 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii Titlului II-Sistemul financiar si sistemul contabil -Capitolul 1-Sistemul financiar-art.36 – Preturile, tarifele si alte surse de venit, Tarifele, pct.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, prin incheierea unui nou act aditional la acesta, conditionat de existenta avizului „ADI Buzau 2008", ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
33 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic, Compartiment Juridic de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
34 19.02.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020  Descarcă 
35 19.02.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultanta pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese si accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520 +4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr.7, nr.cadastral 32985, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau  Descarcă 
36 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat si al contului de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate partial si total din venituri proprii pe anul 2019 (trimestrul IV al anului 2019)  Descarcă
37 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă 
38 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat  Descarcă
39 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat  Descarcă 
40 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Muzeul Municipal Rm.Sarat   Descarcă
41 27.02.2020   HOTARARE privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, servicii sociale furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, pentru anul 2020  Descarcă
42 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social   Descarcă
43 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
44 27.02.2020 HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 931,20 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilelor situate pe strazile Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, C.C Datculescu, Vasile Alecsandri, Cincinat Pavelescu si George Toparceanu din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei totale de teren mai sus mentionate (corespunzator fiecarei strazi in parte), terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A   Descarcă
45 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.4/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori" si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora" nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu   Descarcă
46 27.02.2020 HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă
47 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati   Descarcă
48 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr.70 (parcela 32), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
49 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 253), strada Intrarea Carpati nr.13, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1, cu destinatia anexa, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1883/03.07.2018 catre domnul Enache Viorel casatorit cu doamna Enache Radita, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.524/21.04.1993 in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat)   Descarcă
50 27.02.2020 HOTARARE privind incetarea contractului de superficie nr.1/06.02.2017, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 242), strada Oltului nr.66, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta, catre domnul Musat Costel si doamna Limisca (fosta Musat) Mirela, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei   Descarcă
51 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 289), strada Intrarea Dacia nr.7, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta (cu suprafata construita la sol de 66 mp si suprafata construita desfasurata de 66 mp) – fara acte, catre doamna Oprea Mioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1696/01.07.2003 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si domnul Oprea Ionel  Descarcă
52 27.02.2020

HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 12), strada Dunarii nr.30, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3358/13.11.2019, catre domnul Simion Remus casatorit cu doamna Simion Corina, in vederea obtinerii autorizatiei

de construire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2221/01.06.2006 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Feraru (actual Demetriou) Fanica 

 Descarcă
53 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020   Descarcă
54 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020  Descarcă
55 27.02.2020 HOTARARE privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
56 27.02.2020 HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020 – mai 2020   Descarcă
57 24.03.2020
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 prin redistribuirea sumelor intre capitolele bugetare de cheltuieli   Descarcă
58  24.03.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
59  24.03.2020 HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 400.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta pentru categoriile de persoane defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2  Descarcă
60 31.03.2020
HOTARARE pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2019   Descarcă
61 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Primariei Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
62 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
63 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat   Descarcă
64 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
65 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Politiei Locale Rm.Sarat   Descarcă
66 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
67 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2020 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat   Descarcă
68 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat   Descarcă
69 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
70 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat   Descarcă
71 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
72 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat   Descarcă
73 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
74 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
75 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
76 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat   Descarcă
77 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
78 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Campionatul Judetean Liga 4, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga   Descarcă
79 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat   Descarcă
80 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
81 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat   Descarcă
82 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
83 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
84 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
85 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
86 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
87 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
88 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
89 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
90 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
91 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
92 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
93 31.03.2020  HOTARARE privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019 si a comisiei de contestatii   Descarcă
94 31.03.2020  HOTARARE privind desemnarea auditorului statutar la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă
95 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă
96 31.03.2020  HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrari pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in scopul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020”, precum si punerea la dispozitia proiectului a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat- alimentare cu apa si canalizare, pe perioada implementarii proiectului mai sus mentionat, catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU   Descarcă
97 31.03.2020  HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retele de distributie apa si bransamente aferente in Municipiul Rm.Sarat, strazile: Oreavu, Porumbeilor, Intrarea Carpati, Intrarea Bucegi si Alexandru Sihleanu (inlocuiri) sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 432 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor   Descarcă
98 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 289 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 69), strada Petre Iorgulescu nr.9, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia de locuinta, parter (cu suprafata construita la sol de 86 mp) – fara acte, catre doamna Perca Lacramioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1860/20.09.2004 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Purcea (actual Matei) Petruta   Descarcă
99 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Rimnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau   Descarcă
100 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
101 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 1.523 mp, avand numarul cadastral 30829, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.43, judetul Buzau, in doua loturi   Descarcă
102 31.03.2020  HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă
103 31.03.2020  HOTARARE privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Uniunea Salvati Romania – Filiala Rm.Sarat   Descarcă
104 31.03.2020  HOTARARE privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil (constructie si teren aferent), situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Brasoveni nr.3 Bis, judetul Buzau, imobil inscris in Cartea Funciara nr.33470 Ramnicu Sarat, avand numarul cadastral 33470 (respectiv 33470-C1), in vederea stabilirii de catre autoritatea deliberativa a oportunitatii vanzarii in conformitate cu prevederile legale instituite de Codul Administrativ   Descarcă
105 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă
106 31.03.2020  HOTARARE privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
107 31.03.2020  HOTARARE pentru revizuirea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă
108 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale   Descarcă
109 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
110 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
111 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
112 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
113 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
114 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale “Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
115 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
116 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
117 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1400 (sau 03.04.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”   Descarcă
118 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
119 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
120 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltulieli pe anul 2020 al S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, inclusiv anexele la acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
121 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
122 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
123 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1500 (sau 03.04.2020, ora 1500 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”   Descarcă
124 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 euro, reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa S.A Buzau pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
125 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa S.A Buzau un credit avand valoarea totala a principalului de pana la 20.000.000 euro in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 (Contractul de credit) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
126 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului privind contractul de modificare si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa S.A Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa S.A Buzau si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
127 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
128 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa S.A Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
129 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
130 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
131 30.04.2020
 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020  Descarcă
 132  30.04.2020  HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat Descarcă 
 133  30.04.2020  HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate  Descarcă
 134  30.04.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2019, si mentinerea contractului de management al domnului Danielescu Adrian  Descarcă 
 135  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 446), strada General Magheru nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta (tip parter) ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2225/24.12.2019, catre doamna Braescu Silvica-Tinuta casatorita cu domnul Braescu Viorel, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Bleanda Gabi-Florentin  Descarcă
 136  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr. 259/15.11.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat”  Descarcă 
 137  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici (Indicatori maximali) in conformitate cu devizul general intocmit la faza de proiectare (Proiect tehnic revizuit) pentru proiectul ,,Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea” si a cheltuielilor legate de proiect   Descarcă
 138  30.04.2020 HOTARARE privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a trei mijloace fixe (tractor tip U650, remorca tip 2RB5A si autospecializata cisterna-marca AB, tip 22230DF), mijloace fixe apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat  Descarcă 
 139  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile - terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
 140  30.04.2020 HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat (Colegiul National Alexandru Vlahuta), judetul Buzau  Descarcă 
 141  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)   Descarcă
 142  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport)  Descarcă 
 143  30.04.2020 HOTARARE privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.16 – nr.cadastral 31959) si (strada Focsani nr.21 – nr.cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism   Descarcă
 144  30.04.2020 HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)  Descarcă 
 145  30.04.2020 HOTARARE pentru aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
 146  18.05.2020 HOTARARE privind aprobarea Analizei Cost Beneficiu -faza SF, pentru obiectivul de investitii (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S - in forma completata, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare  Descarcă 
 147  18.05.2020 HOTARARE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat"-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare   Descarcă
 148  18.05.2020 HOTARARE privind modificarea Art.3 din HCL nr.326/24.12.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare  Descarcă 
 149  18.05.2020 HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.331/07.05.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a necesitatii evidentierii sumelor reprezentand stimulentul de risc   Descarcă
 150  18.05.2020 HOTARARE privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.1B – nr.cadastral 36390) – „Infiintare centru de zi in cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” prin reabilitarea unei cladiri existente in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism  Descarcă 
 151  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2020  Descarcă
 152  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2019, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880  Descarcă
 153  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109  Descarcă
 154  28.05.2020  HOTARARE privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat Descarcă 
 155  28.05.2020  HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retea de canalizare si racorduri, strada Balta Alba, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 860 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor  Descarcă
 156  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 36), strada Vasile Lupu nr.19, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta (C1), ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.966/13.04.2020 catre domnul Costache Ioan casatorit cu doamna Costache Iuliana, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.63/12.12.1991 si a actului aditional la acesta, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat) Descarcă 
 157  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Slam Ramnic (parcela 23), strada Marin Sorescu nr.3, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie parter si mansarda nefinalizata, catre domnul Radu Ionel, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18291/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Radu Ionel  Descarcă
 158  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Ramnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune Descarcă 
 159  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 557 mp, avand numarul cadastral 32084, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Cpt.Niculescu Romulus nr.36, judetul Buzau, in doua loturi  Descarcă
 160  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Rm.Sarat -forma actualizata si revizuita- si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
 161  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ  Descarcă
 162  28.05.2020  HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.05.2020, ora 14.00 (sau 29.05.2020, ora 14.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ” Descarcă 
 163  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”, compuse din: Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 164  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a alocarii profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de O.U.G nr.198/2005, in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre ADI „Buzau 2008” si societate, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 165  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.3) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art.56 din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 166  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.4) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA -SOCECC SRL, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 167  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 168  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 169  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr.II.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art.55), alin.2) din O.U.G nr.109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 170  28.05.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 171  28.05.2020  HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020 – august 2020  Descarcă
 172  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020 Descarcă 
 173  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
 174  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea implementarii de catre Municipiul Rm.Sarat a proiectului «WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale» conform Acordului de Grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/003352-034779 Descarcă 
 175  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea organizarii unei proceduri de evaluare si selectie pentru incheierea unui Acord de parteneriat (in cadrul caruia Municipiul Rm.Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (Anunt selectie parteneri) pentru proiectul “Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Rm.Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala” in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC/Sesiunea II/iunie 2020 coroborat cu incetarea Acordului de parteneriat incheiat la data de 12.02.2020  Descarcă
 176  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1- Asociatia de Tineret Cultura si Educatie -Speranta Ramniceana, partener 2 - Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Ramnicu Sarat si partener 3 - Liceul Tehnologic Economic “Elina Matei Basarab” Ramnicu Sarat) a proiectului “Prin practica formam profesionisti”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132499) Descarcă 
 177  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic Economic “Elina Matei Basarab” Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului “ePractica eSucces”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132587)  Descarcă
 178  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului “Practicant serios-un angajat valoros!”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132910) Descarcă 
 179  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2020, burse aferente anului scolar 2019-2020  Descarcă
 180  30.06.2020  HOTARARE privind repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat Descarcă 
 181  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona  Descarcă
 182  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871 Descarcă 
 183  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru perioada 2020-2024  Descarcă
 184  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Rm.Sarat - ATRAS, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ Descarcă 
 185  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.5/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu  Descarcă
 186  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici (maximali) ai obiectivului de investitii publice “Modernizare strada Mihai Viteazul”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau Descarcă 
 187  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 293), strada Crisului nr.12, judetul Buzau, pe care este executata constructia - C1 (P+M) cu destinatia de locuinta, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.933/03.04.2020, catre domnul Paraschiv Valica coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18287/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si doamna Toader (fosta Raduna) Renaty-Claudia  Descarcă
 188  30.06.2020  HOTARARE privind darea in administrare a imobilului - teren in suprafata masurata de 837 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Piata Halelor nr.8, judetul Buzau, catre Institutia de Interes Public „Piete, Targuri si Oboare” Rm.Sarat in vederea exercitarii dreptului de administrare raportat la desfasurarea activitatii specifice de catre aceasta institutie Descarcă 
 189  30.06.2020  HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 805 mp, avand numarul cadastral 33895, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Domneasca nr.76, judetul Buzau, in trei loturi  Descarcă
 190  30.06.2020  HOTARARE privind modalitatea de intocmire a Registrului agricol al Municipiului Rm.Sarat pentru perioada 2020-2024 Descarcă 
 191  30.06.2020  HOTARARE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau  Descarcă
 192  13.07.2020  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) "Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdad, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau" Descarcă 
 193  13.07.2020  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”  Descarcă
 194  13.07.2020  HOTARARE privind aprobarea contractarii unei linii de credit pentru capital de lucru in valoare de 150.000 lei pe o perioada de 3 ani, de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Descarcă 
 195  27.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp Cl2) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat"
 Descarcă
 196  30.07.2020  HOTĂRÂRE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020
Descarcă 
 197  30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 a unor recompense financiare individuale elevilor din Municipiul Rm.Sarat care au obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru clasa a VIII-a si respectiv, bacalaureat in sesiunea iunie/iulie 2020
 Descarcă
 198  30.07.2020  HOTĂRÂRE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
Descarcă 
 199  30.07.2020  HOTĂRÂRE privind repartizarea sumei de 500.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei «Sfintii Imparati Constantin si Elena» din Municipiul Rm.Sarat
 Descarcă
200 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%, cladiri (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Rm.Sarat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.69/2020 Descarcă 
201 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat si aprobarea procedurii de anulare a acestora  Descarcă
202 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
203 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu doua bunuri mobile - autobuze  Descarcă
204 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in Municipiul Râmnicu Sărat nr. 8179/09.05.2013, modificat prin acte aditionale subsecvente Descarcă 
205 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati   Descarcă
206 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
207 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului procedurii de evaluare si selectie pentru incheierea unui Acord de parteneriat (in cadrul caruia Municipiul Rm.Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC/Sesiunea II/
iunie 2020
 Descarcă
208 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea reinnoirii contractului de inchiriere nr.15026/09.07.2015 ce are ca obiect locuinta sociala, situata in Municipiul Rm.Sarat, strada Duiliu Zamfirescu, bloc 2, ap.1, parter, judetul Buzau Descarcă 
209 30.07.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 301 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 209), strada Oltului nr.55, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie si cuzineti din beton armat si o constructie parter si etaj (cu tamplarie si finisaje), catre Grigore Adriana, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarii constructiei aflate la stadiul de fundatie, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren  Descarcă
210 30.07.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Slam Ramnic (parcela 2), strada Mihail Sadoveanu nr.4, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie, catre doamna Moinescu Carmen, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2179/01.06.2006 Descarcă 
211  31.08.2020  HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedinta ordinara din data de 31 august 2020  Descarcă
212  31.08.2020  HOTARARE privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, post-mortem, domnului VALERIU OCTAVIAN STERIAN  Descarcă
213  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2020  Descarcă
214  31.08.2020  HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat  Descarcă
215  31.08.2020  HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate  Descarcă
216  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2020-2024  Descarcă
217  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 326 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 414), strada Revolutiei nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie-fundatie, catre Vasile Bebe, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarea unei locuinte proprietate personala, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18276/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Vasile Bebe  Descarcă
218  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Revolutiei nr.20 (parcela 427), judetul Buzau  Descarcă
219  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
220  31.08.2020  HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren  Descarcă
221  31.08.2020  HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 206 mp, avand numarul cadastral 34486, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Gheorghita Lupescu nr.34, judetul Buzau, in doua loturi  Descarcă
222  31.08.2020  HOTARARE privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
223  31.08.2020  HOTARARE privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil-constructie anexa (tribuna), avand numarul cadastral 36389-C11, constructie amplasata pe terenul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.21, judetul Buzau, teren inscris in Cartea Funciara nr.36389 Ramnicu Sarat, in vederea parcurgerii de catre autoritatea executiva a procedurilor de scoatere din functiune, casare si valorificare a acestuia, in conditiile instituite de prevederile legale in vigoare  Descarcă
224  31.08.2020  HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele autoritatii deliberative pana la declararea ca legal constituit a Consiliului local nou ales, dar nu mai mult de 3 luni, incepand cu luna septembrie 2020  Descarcă
225  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020  Descarcă
226  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2020  Descarcă
227  17.09.2020  HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 106/31.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat  Descarcă
228  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea listei de prioritati stabilita in conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea solicitarilor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală la nivelul Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
229  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 164), strada Muresului nr.24, judetul Buzau, pe care este executata constructia -C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.903/09.07.2020, catre domnul Cârlig Nicu-Sorin casatorit cu doamna Cârlig-Draghici Andreea-Elena coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Tomulescu Elena Angela  Descarcă
230  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada General Constantin Pantazi nr.8 (parcela 140), judetul Buzau  Descarcă
231  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Banu Mihalcea nr.23 (parcela 211), judetul Buzau  Descarcă
232  17.09.2020  HOTARARE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu cinci bunuri mobile – aparate de aer conditionat cu inverter de 60.000 BTU  Descarcă
233  17.09.2020  HOTARARE privind darea in administrare a celor cinci bunuri mobile – aparate de aer conditionat cu inverter de 60.000 BTU apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Rm.Sarat catre Institutia de Interes Public Local « Piete, targuri si oboare » Rm.Sarat  Descarcă
234  17.09.2020  HOTARARE privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a necesitatii privind modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a sase mijloace fixe (microbuze), mijloace fixe apartinand S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat  Descarcă
235  17.09.2020  HOTARARE privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului  Descarcă
236  17.09.2020  HOTARARE privind aducerea la indeplinire, prin inregistrare si comunicare, a Ordinului Prefectului Judetului Buzau nr.554/31.08.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local GRAMA MARIANA si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat  Descarcă