Imprimare Email
MONITORUL OFICIAL LOCAL - Hotărârile autorității deliberative


Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local

 


 

Nr.

crt.

Data

Titlu Format pdf
1 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2019  Descarcă
2 30.01.2020 HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.1/10.01.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei Descarcă
3 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă 
4 30.01.2020 HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
5 30.01.2020 HOTARARE privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2020-2021 Descarcă 
6 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata Descarcă 
7 30.01.2020 HOTARARE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020  Descarcă 
8 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte  Descarcă
9 30.01.2020 HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat  Descarcă 
10 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  Descarcă 
11 30.01.2020 HOTARARE privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  Descarcă 
12 30.01.2020 HOTARARE privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat  Descarcă 
13 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea constituirii dreptului de acces prin incheierea unui contract de acces pe proprietatea publica a U.A.T-Municipiul Rm.Sarat (extravilanul Municipiului Rm.Sarat -De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.57/29.05.2019 eliberat de Consiliul Judetean Buzau (pct.5 - Alte Avize/Acorduri), emis in scopul realizarii lucrarii "Construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electronice"  Descarcă 
14 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A-Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati, in calitate de locator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de de 40 mp aflat la limitele cadastrale ale statiei CF Rm.Sarat, km 161+513, cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)", in vederea realizarii/implementarii proiectului "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"  Descarcă 
15 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Antilopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buzau  Descarcă 
16 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare, cu destinatia de cabinet medical", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2, judetul Buzau  Descarcă 
17 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat             Descarcă 
18 30.01.2020 HOTARARE privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat, aferente acestui proiect  Descarcă 
19 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 157), strada Muresului nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie (C1), catre doamna Robitu Tanta, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2352/01.06.2006  Descarcă 
20 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 45), strada Timisului nr.8, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie si elevatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4121/04.09.2019, catre domnul Toma Daniel-Marian, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dinu Florentin Descarcă
21 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
22 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
23 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
24 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
25 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
26 30.01.2020 HOTARARE privind modificarea caracteristicilor tehnice aferente obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii"-strada Intrarea Orizont nr.1A, propus pentru finantare prin Agentia Nationala pentru Locuinte si aprobarea notei conceptuale aferente  Descarcă
27 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat Descarcă 
28 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic  Descarcă 
29 30.01.2020 HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 14.00 (sau 31.01.2020, ora 14.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"  Descarcă 
30 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14.00 (sau în data de 31.01.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea schimbarii sediului social al societatii Compania de Apa S.A Buzau din strada Unirii, bloc 8FGH, Municipiul Buzau, judetul Buzau in strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau si inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
31 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
32 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii Titlului II-Sistemul financiar si sistemul contabil -Capitolul 1-Sistemul financiar-art.36 – Preturile, tarifele si alte surse de venit, Tarifele, pct.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, prin incheierea unui nou act aditional la acesta, conditionat de existenta avizului „ADI Buzau 2008", ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
33 30.01.2020 HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic, Compartiment Juridic de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019  Descarcă 
34 19.02.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020  Descarcă 
35 19.02.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultanta pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese si accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520 +4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr.7, nr.cadastral 32985, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau  Descarcă 
36 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat si al contului de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate partial si total din venituri proprii pe anul 2019 (trimestrul IV al anului 2019)  Descarcă
37 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă 
38 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat  Descarcă
39 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat  Descarcă 
40 27.02.2020 HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Muzeul Municipal Rm.Sarat   Descarcă
41 27.02.2020   HOTARARE privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, servicii sociale furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, pentru anul 2020  Descarcă
42 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social   Descarcă
43 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
44 27.02.2020 HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 931,20 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilelor situate pe strazile Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, C.C Datculescu, Vasile Alecsandri, Cincinat Pavelescu si George Toparceanu din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei totale de teren mai sus mentionate (corespunzator fiecarei strazi in parte), terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A   Descarcă
45 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.4/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori" si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora" nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu   Descarcă
46 27.02.2020 HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă
47 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati   Descarcă
48 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr.70 (parcela 32), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
49 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 253), strada Intrarea Carpati nr.13, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1, cu destinatia anexa, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1883/03.07.2018 catre domnul Enache Viorel casatorit cu doamna Enache Radita, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.524/21.04.1993 in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat)   Descarcă
50 27.02.2020 HOTARARE privind incetarea contractului de superficie nr.1/06.02.2017, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 242), strada Oltului nr.66, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta, catre domnul Musat Costel si doamna Limisca (fosta Musat) Mirela, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei   Descarcă
51 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 289), strada Intrarea Dacia nr.7, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta (cu suprafata construita la sol de 66 mp si suprafata construita desfasurata de 66 mp) – fara acte, catre doamna Oprea Mioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1696/01.07.2003 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si domnul Oprea Ionel  Descarcă
52 27.02.2020

HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 12), strada Dunarii nr.30, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3358/13.11.2019, catre domnul Simion Remus casatorit cu doamna Simion Corina, in vederea obtinerii autorizatiei

de construire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2221/01.06.2006 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Feraru (actual Demetriou) Fanica 

 Descarcă
53 27.02.2020 HOTARARE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020   Descarcă
54 27.02.2020  HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020  Descarcă
55 27.02.2020 HOTARARE privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
56 27.02.2020 HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020 – mai 2020   Descarcă
57 24.03.2020
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 prin redistribuirea sumelor intre capitolele bugetare de cheltuieli   Descarcă
58  24.03.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
59  24.03.2020 HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 400.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta pentru categoriile de persoane defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2  Descarcă
60 31.03.2020
HOTARARE pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2019   Descarcă
61 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Primariei Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
62 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
63 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat   Descarcă
64 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
65 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Politiei Locale Rm.Sarat   Descarcă
66 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
67 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2020 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat   Descarcă
68 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat   Descarcă
69 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
70 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat   Descarcă
71 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
72 31.03.2020 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat   Descarcă
73 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
74 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
75 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
76 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat   Descarcă
77 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
78 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Campionatul Judetean Liga 4, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga   Descarcă
79 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat   Descarcă
80 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
81 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat   Descarcă
82 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
83 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
84 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
85 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
86 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
87 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
88 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă
89 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
90 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
91 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
92 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă
93 31.03.2020  HOTARARE privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019 si a comisiei de contestatii   Descarcă
94 31.03.2020  HOTARARE privind desemnarea auditorului statutar la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă
95 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă
96 31.03.2020  HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrari pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in scopul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020”, precum si punerea la dispozitia proiectului a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat- alimentare cu apa si canalizare, pe perioada implementarii proiectului mai sus mentionat, catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU   Descarcă
97 31.03.2020  HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retele de distributie apa si bransamente aferente in Municipiul Rm.Sarat, strazile: Oreavu, Porumbeilor, Intrarea Carpati, Intrarea Bucegi si Alexandru Sihleanu (inlocuiri) sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 432 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor   Descarcă
98 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 289 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 69), strada Petre Iorgulescu nr.9, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia de locuinta, parter (cu suprafata construita la sol de 86 mp) – fara acte, catre doamna Perca Lacramioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1860/20.09.2004 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Purcea (actual Matei) Petruta   Descarcă
99 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Rimnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau   Descarcă
100 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
101 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 1.523 mp, avand numarul cadastral 30829, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.43, judetul Buzau, in doua loturi   Descarcă
102 31.03.2020  HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă
103 31.03.2020  HOTARARE privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Uniunea Salvati Romania – Filiala Rm.Sarat   Descarcă
104 31.03.2020  HOTARARE privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil (constructie si teren aferent), situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Brasoveni nr.3 Bis, judetul Buzau, imobil inscris in Cartea Funciara nr.33470 Ramnicu Sarat, avand numarul cadastral 33470 (respectiv 33470-C1), in vederea stabilirii de catre autoritatea deliberativa a oportunitatii vanzarii in conformitate cu prevederile legale instituite de Codul Administrativ   Descarcă
105 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă
106 31.03.2020  HOTARARE privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
107 31.03.2020  HOTARARE pentru revizuirea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă
108 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale   Descarcă
109 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
110 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
111 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
112 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
113 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
114 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale “Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
115 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
116 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
117 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1400 (sau 03.04.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”   Descarcă
118 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
119 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
120 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltulieli pe anul 2020 al S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, inclusiv anexele la acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
121 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
122 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă
123 31.03.2020  HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1500 (sau 03.04.2020, ora 1500 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”   Descarcă
124 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 euro, reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa S.A Buzau pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
125 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa S.A Buzau un credit avand valoarea totala a principalului de pana la 20.000.000 euro in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 (Contractul de credit) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
126 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului privind contractul de modificare si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa S.A Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa S.A Buzau si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
127 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
128 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa S.A Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
129 31.03.2020  HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă
130 31.03.2020  HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă
       Descarcă