Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.02.2019 - ora 12

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat si al contului de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate partial si total din venituri proprii pe anul 2018 (trimestrul IV al anului 2018);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei-director economic si ec. Tăblet Anișoara-Șef Serviciu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2019;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Burlacu Emilian-Director Poliția Locală Râmnicu Sărat
3. Proiect de hotărâre privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2018, la Centrul Cultural ''Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena-Șef Birou
4. Proiect de hotărâre privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2018, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena-Șef Birou
5. Proiect de hotărâre privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2018, la Muzeul Municipal Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena-Șef Birou
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, servicii sociale furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Râmnicu Sărat, pentru anul 2019 ;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Popescu Mihaela-Director DAS Râmnicu Sărat
7. Proiect de hotărâre privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Popescu Mihaela-Director DAS Râmnicu Sărat
8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Sbirnea Iulian-Șef Birou
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos Daniel-Șef Serviciu
11. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de locatiune nr.31316/22.02.2016, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Piata Halelor, bloc 15, scara C, apartament 59, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii tarifului la biletele de calatorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S.C TUC S.A Râmnicu Sărat, in interiorul Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei-director economic si ec. Tăbleț Anișoara-Șef Serviciu
13. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr.2967 / 11.08.2017 si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 2276 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 3, lot 2) , strada Dunarii nr.90, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia spatiu depozitare ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.3438/05.12.20 18, catre domnul Nistoroiu Marius George;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal lulian - consilier, ec. Forțu Macovei-director economic, ec. Tăbleț Anișoara-Șef Serviciu si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
14. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.336/04.06.2009 si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 66), strada Siretului nr .29, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, catre domnul Bizadea Ovidiu, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala, la adresa mai sus mentionata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal lulian - consilier, ec. Forțu Macovei-director economic, ec. Tăbleț Anișoara-Șef Serviciu si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
15. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.337 /04.06.2009 si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 64), strada Siretului nr.33, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, catre domnul Bizadea Ovidiu, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala, la adresa mai sus mentionata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier, ec. Forțu Macovei-director economic, ec. Tăbleț Anișoara-Șef Serviciu si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a suprafetei de teren de 2,15 mp situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Smardan, limitrof blocului 11 C, scara A, ap.3, parter, judetul Buzau, si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra acestei suprafete de teren catre doamna Nedelcu Milica in scopul edificarii lucrarii "Construire + inchidere balcon cu acces din interiorul apartamentului";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
17. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Anexei la HCL nr.133/28.05.2009 privind aprobarea delimitarii zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat in vederea stabilirii impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile Nomenclatorului stradal al Municipiului Râmnicu Sărat in vigoare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos Daniel-Șef Serviciu
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Hinta Petrus -presedinte al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregatirea si planificarea procedurii de atribuire a Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat
19. Proiect de hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru sedintele din lunile martie 2019 – mai 2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
20. Alte probleme ale activitatii curente1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat in perioada 22.01.2019-19.02.2019.


2. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat pe anul 2018;


3. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Râmnicu Sărat in semestrul II al anului 2018;


4. Informare a Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Buzau nr.2668/ 11.02.20 19 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 10541/12.02.2019 referitoare la implicarea autoritatilor publice locale in campaniile destinate identificarii cainilor cu apartinator.