Imprimare Email
Anunțuri

 

Proiecte în dezbatere publică şi anunţuri - 2019
Lista finală de priorități pentru acordarea de locuințe sociale disponibile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Listă23.12.2019 - Raportul Anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2019 - Vezi Raport23.12.2019 - Dispoziție privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat si din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Rm. Sarat a zilelor de 27 decembrie 2019, respectiv 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere - Vezi Dispoziție13.12.2019 -  Anunț de presă - Lansarea proiectului ”Proiect integrat privind construire locuințe colective sociale și modernizare străzi în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău - Vezi Anunț10.12.2019 - Anunț public - U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Creşterea producţiei de energie regenerabilă din biomasă 0,99 MWe, 4 MWt în Municipiul Râmnicul Sărat Centrală Termo Electrică pe biomasă CET RmS), propus a fi amplasat in teren intravilan cu destinaţie de gospodărie comunală în zona industrială a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț10.12.2019 - Anunț de atribuire pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat, pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț06.12.2019 - Anunț  depunere documentatie aviz mediu SC Italprod SRL - Vezi Anunț14.11.2019 - Raport final al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm.Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general în anul 2019 - Vezi Raport14.11.2019 - Nota de constatare cu privire la finalizarea procedurii de evaluare şi selectie a proiectelor pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm. Sarat pentru activitati non profit de interes general in anul 2019 - Vezi Nota de constatare14.11.2019 - Anunț de atribuire pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu. Sărat, pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț14.11.2019 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC RADIN COM SRL, titular al proiectului "EXTINDERE SI MODIFICARE CONSTRUCTIE C1 ANEXA CU DESTINATIA PROPUSA DE RESTAURANT (ORGANIZARE DE EVENIMENTE) + IMPREJMUIRE ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "EXTINDERE SI MODIFICARE CONSTRUCTIE C1 ANEXA CU DESTINATIA PROPUSA DE RESTAURANT (ORGANIZARE DE EVENIMENTE) + IMPREJMUIRE " cu amplasamentul in municipiul Rm.Sarat, strada Balta Alba, nr. 58, nr. Cad. 33398, judetul Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza la sediul APM Buzau din municipiul Buzau, str. Sf. Sava de la Buzau, nr. 3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8:30 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:\\www.apmbz.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului - Vezi Anunț14.11.2019 - Raport final al Comisiei de evaluare și selecție de parteneri pentru incheierea unui acord de parteneriat (in cadrul caruia municipiul Rm. Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (anunt selectie parteneri) in vederea depunerii unei cereri de fmantare in cadrul programului operational capital uman 2014-2020, axa prioritara 5 - dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; prioritatea de investitii 9.vi: strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul specific 5.1: reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase si municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC - Vezi Raport Final14.11.2019 - Nota de constatare încheiată astăzi 14.11.2019 Cu privire la finalizarea procedurii de evaluare şi selectie de de parteneri in vederea încheierii unui acord de parteneriat (in cadrul caruia municipiul Rm. Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (anunt selectie parteneri) in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul programului operational capital uman 2014-2020, axa prioritara 5 - dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; prioritatea de investitii 9.vi: strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul specific 5.1: reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase si municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC - Vezi Nota de Constatare14.11.2019 - Raport intermediar al Comisiei de evaluare şi selecţionare de parteneri in vederea incheierii unui acord de parteneriat (in cadrul caruia municipiul Rm. Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (anunt selectie parteneri) in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul programului operational capital uman 2014-2020, axa prioritara 5 - dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; prioritatea de investitii 9.vi: strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; obiectivul specific 5.1: reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase si municipii cu peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC - Vezi Raport11.11.2019 - Raport intermediar al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general (sesiunea noiembrie 2019) - Vezi Raport04.11.2019 - Anunț public - COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul în bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, organizeaza In perioada 01.11.2019 - 15.11.2019 consultari publice In vederea finalizarii Planurilor de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier In localitatile traversate de drumurile nationale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, in conformitate cu prevederile legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient - Vezi Anunț - Vezi Chestionar - Vezi Plan de acțiune
30.10.2019 - Anunț selecție parteneri - În conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014- 2020 si GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT pentru fişele de proiect POCU depuse la Asociaţia GAL Sus Rârnnicul - Etapa a III-a a mecanismului DLRC - AP 51 PI 9.vi/ OS 5.1 - Versiunea August 2019 -, Municipiul Ramnicu Sarat, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii ; Obiectivul specific 5.1: "Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC." - Vezi Anunț - Descarcă Acord de parteneriat POCU - Descarcă Anexa 2 Fișa Partenerului - Descarcă Calendarul Procedurii de selecție - Descarcă Declarație de evitarea dublei finanțări - Descarcă Declarație privind Eligibilitatea TVA - Descarcă Document Unic de Verificare Conformitate și Eligibilitate - Descarcă Scrisoare de IntențieDispoziție nr. 988/29.10.2019 privind modificarea orei de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat din data de 30.10.2019 - Vezi Dispoziție24.10.2019 - Anunț public - S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. BUZĂU, titular al proiectului: "Extindere reţele de distribuţie în vederea alimentării cu energie electrică cartier locuinţe Bariera Focşani şi extindere Bariera Focşani" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat în mun. Rm. Sărat, cartier Bariera Focşani şi Extindere cartier Bariera Focşani, jud. Buzău - Vezi Anunț16.10.2019 - Anunț de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rârnnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț08.10.2019 - Raport final al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general în anul 2019 - Vezi Raport - Vezi Nota de constatareRaport Intermediar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor privind regimul finanţărilor neramursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general (sesiunea octombrie 2019) - Vezi Raport30.09.2019 - S.C. Real Estate Solutions S.R.L. - anunț decizie etapa de încadrare de către APM Buzău - Vezi Anunț05.09.2019 - Anunț - LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului' "Amplasare terasă sezonieră şi echipament SKID GPL", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amplasare terasă sezonieră şi echipament SKID GPL", propus a fi amplasat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani, nr.14-16, judeţul Buzău - Vezi Anunț30.08.2019 - Activități de dezinsecție desfășurate de A.D.P. Râmnicu Sărat - Vezi activități30.08.2019 - Comunicat de Presă - Primăria Râmnicu Sărat emite prezentul comunicat de presă privind încheierea proiectului "Iluminat public cu LED în Municipiul Râmnicu Sărat", contract de finanţare nerambursabilă în cadrul componentei Acţiuni În domeniul energiei durabile in comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - "Programul oraşe sărace" din Fondul pentru acţiuni În domeniul managementului energiei durabile, Programul de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale În cadrul Uniunii Europene extinse - Vezi Comunicat27.08.2019 - Anunț - LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasare terasă sezonieră şi echipament SKID GPL", propus a fi amplasat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani, nr.14-16, judeţul Buzău - Vezi Anunț21.08.2019 - Anunț de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi AnunțDispoziție nr. 712/07.08.2019 - privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat si din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Rm. Sarat a zilei de 16 august 2019, stabilita ca zi libera - Vezi Dispoziție31.07.2019 - Anunț - SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL titular al proiectului "Construire magazin "Penny Market" şi magazin cu produse din carne şi brânzeturi parter, accese auto, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, totem publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi, montare post trafo, organizare de şantier", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău - Vezi Anunț29.07.2019 - Dispoziție privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat - Vezi Dispoziție19.07.2019 - Dispoziție privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004, la nivelul Primariei Municipiului Rm. Sarat - Vezi Dispoziție15.07.2019 - Lansarea proiectului cu titlul - Soluţii informatice integrate pentru simplificarea furnizării serviciilor către cetăţeni si mediul de afaceri şi optimizarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat cod SIPOCA 647 - Vezi Anunț07.06.2019 - Comunicat de presă - CONFERINŢA DE INCHIDERE A PROIECTULUI CU TITLUL Servicii publice de calitate oferite de administraţia publică locală a Municipiului Râmnicu Sărat cod SIPOCA92 - Vezi Comunicat
30.05.2019 - Anunț - S.C. ECO NICODOR TRANS 58 S.R.L. depunere documentație necesară autorizării de mediu - Vezi Anunț30.05.2019 - Anunț - S.C. EDY RAIFEN EXPRESS AC S.R.L. depunere documentație necesară autorizării de mediu - Vezi Anunț22.05.2019 - Anunț - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău - Informare cu privire la domeniul economiei sociale si pliante cu detalierea conditiilor si documentelor necesare pentru obtinerea atestatului de economie sociala sau a marcii sociale. Conform legii 219/2015, privind economia sociala, luna mai este luna promovarii domeniului economiei sociale - Vezi Informare și Pliante
22.05.2019 - Anunț - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău - Informații utile absolvenților promoției 2019 - Vezi Anunț13.05.2019 - Anunț public - S.C. Glissando S.R.L. cu sediul în Municipiul Timișoara, jud. Timiș, anunta ca a depus la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU documentatia tehnica necesara autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului - Vezi Anunț10.05.2019 - Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2019 - Vezi Program08.05.2019 - Program de lucru cu publicul pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor în perioada 20.05.2019 - 26.05.2019 - Descarcă program de lucru08.05.2019 - Anunț angajare - SC Laborg Construction lndustries SRL angajează pentru şantier "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici- Simeria parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160km/h:

- dulgheri şi fierari cu experienţă pentru construcţia de poduri şi consolidări. Se oferă contract de muncă, salariu motivant, cazare, formare profesională şi transport. Salariul este negociabil la interviu in funcţie de experienţă - Vezi Anunț07.05.2019 - Hotărârea nr. 88 din data de 25.04.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6% (aferenta anului fiscal 2018) - Descarcă06.05.2019 - Anunț - Ministerul Finațelor Publice lansează noi emisiuni de titluri de stat pentru populație în cadrul Programului Tezaur - Vezi Anunț22.04.2019 - Dispoziție privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual elin cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat si din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Rm. Sarat a zilei de 30 aprilie 2019 stabilita ca zi libera - Vezi Dispoziție18.04.2019 - Comunicat de presă - Primăria Râmnicu Sărat emite prezentul comunicat de presă privind lansarea proiectului "Iluminat public cu LED în Municipiul Râmnicu Sărat", contract de finanţare nerambursabilă În cadrul componentei Acţiuni În domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - "Programul oraşe sărace" din Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile, Programul de Cooperare Elveţiano-Român vizînd reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Vezi Comunicat15.04.2019 - Proces Verbal - Privind aducerea la cunoştinţă publică a aprobării bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată) - Vezi Proces Verbal28.03.2019 - Anunț - S.C. Eurocors Construcții AG S.R.L. angajează personal în domeniul construcțiilor - Vezi Anunț27.03.2019 - Anunț - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 (în proiect conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată - Vezi Anunț și Proiect20.03.2019 - Referat privind unele măsuri administrative de circulație în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Referat13.03.2019 - Anunț public - S.C. Tranzit Ralea Company S.R.L. - depunere solicitare emitere acord de mediu - Vezi Anunț11.03.2019 - Anunț public - TUDORACHE E. VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul social in Rm. Sarat, str. Dorobanti, nr. 55, judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu - Vezi Anunț04.03.2019 - Anunț - INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale - În legătură cu activitatea de eliberare a apostilei, vă informăm că la data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012  - Vezi Anunț - Vezi modificările de legislație apostilă, pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/
26.02.2019 - Anunț - Camera Notarilor Publici Ploiești - Lista notarilor desemnați pentru îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite, reconstituirea actelor notariale precum şi eliberarea duplicatelor din arhivă - Vezi Anunț
26.02.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a deșeurilor - Spitalul Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț22.02.2019 - Anunț Instituția Prefectului - Județul Buzău - Ordin privind reactualizarea, la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Buzău, a comisiei locale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare - Vezi Ordin20.02.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a deșeurilor radiologice (soluție fixator uzată, peliculă foto, soluție revelator) aparținând Spitalului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț01.02.2019 - Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripă - Direcţia de Sănătate Publică Buzău - Vezi Plan04.02.2019 - Anunț - Selecția participantilor pentru urmatoarele cursuri de formare:


 1. 20 de persoane pentru cursul - Controlul Managerial Intern (2 grupe de 10 cursanți) care se va desfasura in perioadele 7-13 februarie 2019 și 21 - 27 februarie 2019

2. 20 de persoane pentru cursul - Planificarea Bugetară ( 2 grupe de 10 cursanți) care se va desfasura in perioadele 28 feb - 06 martie 2019 și 07 - 13 martie 2019.

 Cursurile de formare sunt organizate in cadrul proiectului cu titlul Servicii publice de calitate oferite de administratia publica locala a Municipiului Ramnicu Sarat cod SIPOCA92, care să ridice nivelul de cunostinte si competente necesare consolidarii unei administratii moderne, performante, eficiente in beneficiul comunitatii pe care unitatea administrativ teritoriala o deserveste, in vederea implementarii unui management al calitatii performant prin introducerea CAF si ISO 9001. Selectia participantilor se va realiza conform Metodologiei atasate.

 

- Vezi Anunț - Descarcă Anexa 12 - Descarcă Consimțământ protecția datelor - Descarcă Declarație privind disponibilitatea - Descarcă declarație privind eligibilitatea - Descarcă Metodologie selecție cursanți
25.01.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare deșeuri - Spitalul Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț22.01.2019 - Anunț - Serviciul de alimentare cu apa va fi sistat in data de 23.01.2019, in intervalul orar 09:00-17:00, in urmatoarele zone din municipiul Ramnicu Sarat: cartierul Viilor, str. Domiresti (partial), str. Dr. Pavel, str. Vulturului, str. Izvor, str. Alunis, str. Rachitei si str. Podgoriei (partial) - Vezi Anunț22.01.2019 - Anunț - SC CERASIUM SRL solicita la A.P.M. Buzau obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru activitatea Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor conform cod CAEN 1039, ce se desfasoara in localitatea Ramnicu Sarat, str. Lt. Sava Rosescu nr.91, judetul Buzau - Vezi Anunț11.01.2019 - Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor radiologice (soluție fixator uzată, peliculă foto, soluție revelator) aparținând Spitalului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț