Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2018

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.07.2018 - ora 12.00

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat, doamnei DONEA M. MIOARA

- inițiator - consilier local Sava Manuela Camelia

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat, doamnei CIOBANU DOINA

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona -consilier, respectiv directori unitati subordonate Consiliului Local Râmnicu Sărat
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier, respectiv ec. Baicu Mariana - contabil sef Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinatiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat in bugetul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat

- inițiator - consilier local Iuga Ionut Ciprian

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat pe anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier, respectiv ec. Ciobota Sandu - director S.C TUC S.A Râmnicu Sărat
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat pentru anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena - Sef Birou si ec. Ciobota Sandu - director S.C TUC S.A Râmnicu Sărat
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Râmnicu Sărat pentru anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena - Sef Birou si ing. Manolache Sorin - director Administratia Domeniului Public Râmnicu Sărat
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Adminstratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Ionita Mihaela - consilier
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Ionita Mihaela - consilier
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de locatiune pentru imobilele- spatii avand destinatia - birouri parlamentare, pana la data incetarii mandatelor reprezentative ale titularilor de contracte

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Hinta Petrus - consilier si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
13. Proiect de hotărâre privind modificarea unor pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos Daniel - Sef Serviciu si ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu
14. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos Daniel - Sef Serviciu
15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri (strazi) situate in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos Daniel - Sef Serviciu
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii si modificarii Anexei nr.1 la H.C.L nr.59/2015 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind administrarea si gospodarirea domeniului public si privat al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin - Valentin- Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena si ec. Forțu Macovei - director economic
18. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Consiliul de Administratie al Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena - Sef Birou
19. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de superficie nr.14/25.08.2016, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(2) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp (306 mp suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Anghel Saligny (parcela 466), strada Nicolae Titulescu nr.20, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, catre domnul Lupan Vasile, in vederea intrarii in legalitate

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
20. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Meirosu Nicoleta - consilier si Gageanu Domnica - referent
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 06.08.2018, ora 12.00 (sau 07.08.2018, ora 10.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ interes informativ"

- inițiator - Cîrjan Sorin – Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
22. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea numirii administratorilor societatii S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau pentru un mandat de 4 ani, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
23. Proiect de hotărâre împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea componentei fixe a remuneraţiei administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 şi în limitele Bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, pe anul 2018, aprobat, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare pe anul 2017 formate din: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia fluxului de numerar şi notele explicative la situaţiile financiare anuale, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2017 la fondul IID prevăzut de O.U.G. nr. 198/2005, în conformitate cu dispoziţiile art. 21.5 din Actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău şi ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ADI "Buzău 2008" şi S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate privind exerciţiul financiar pe anul 2017, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
29. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 8 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2017, întocmit de auditorul statutar BDO Audit S.R.L., ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
30. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 9 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare şi remunerate privind remuneraţiile acordate administratorilor şi directorului în anul 2017, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/ 17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00 (sau în data de 07.08.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 10 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana - Şef Serviciul Juridic şi Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerţului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15631/17.07.2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
32. Alte probleme ale activitatii curente1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat in perioada 22.06.2018 - 24.07.2018;


2. Convocator sedinta AGA ADI "Buzau 2008" din 16.07.2018 si referat privind numirile finale ale membrilor in Consiliul de Administratie al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;


3. Proces-verbal AGA ADI "Buzau 2008" din 16.07.2018 si Hotărârea nr. 19/16.07.2018 adoptata in cadrul AGA ADI "Buzau 2008";