Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2017

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.09.2017 - ora 10

 

 


 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - Director economic, ec. Tablet Anisoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de management administrativ - financiar ce se va incheia intre Primarul Municipiului Râmnicu Sărat și directorul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Municipiul Râmnicu Sărat, ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei de director la unitatea de invatamant respectiva, precum si aprobarea indicatorilor de performanta, anexa la acesta;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - Șef Birou si cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
3. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - Șef Birou
4. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - Șef Birou
5. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri asociati la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si modificarea Actului constitutiv si Statutului acesteia, la care Municipiul Râmnicu Sărat este membru asociat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
6. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere nr.564/ 15.10.2008 si a actelor aditionale subsecvente acestuia, prin denuntare unilaterala manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 45, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina
7. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere nr.2028/ 17.06.2015, prin denuntare unilaterala manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 26, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

-prezinta - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr. 42/25.11.2016 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp,teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Alecu Bagdat (parcela nr. 354), strada Traian nr.28, judeţul Buzău, în sensul acordării actualului concesionar dreptul ca, în baza transmiterii dreptului de concesiune conform art. 41, alin. (1) din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată, ce stipulează: "Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire.", să poată beneficia de exploatarea bunului concesionat (teren), potrivit reglementărilor urbanistice şi a celor privind autorizarea lucrărilor de construcţii aprobate prin acte normative specifice;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 137), strada Muresului nr.45, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, catre doamna Ene Adriana;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier si ing. Teodorescu Dragos – Șef Serviciu
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, aprobat prin HCL nr.11/31.01.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea atribuirii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatile privind "colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori și "colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/ sau exterioara a acestora" si alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatile mentionate anterior;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Hinta Petrus - consilier si cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatile privind "colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind dinactivitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si "colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/ sau exterioara a acestora";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Hinta Petrus - consilier si cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire locuinta P+E", strada Bisoca nr.25, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Nicolae Gabriela - Arhitect Șef
15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, in calitate de actionar unic al societatii S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat cu privire la achizitionarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a societatii in fata instantelor judecatoresti;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat, respectiv aprobarea Planului de selectie - componenta initiala a membrilor Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de asteptari, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Adminstratie, precum si a matricei Consiliului de Administratie la societatea mai sus mentionata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - structura de guvernanta corporativa - cons. jr. Pruteanu Sabina, ec. Manea Simona si ing. Teodorescu Dragos Daniel
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de selectie - componenta integrala a membrilor Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - structura de guvernanță corporativă - cons. jr. Pruteanu Sabina, ec. Manea Simona si ing. Teodorescu Dragos Daniel
18. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport de Calatori S.A Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, determinata de nefinalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
19. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, determinata de existenta litigiului din Dosarul nr.20461 11412017, dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzau, avand ca obiect "alte cereri modificare act constitutiv; cerere de interventie", dosar in care S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat este parte;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii prin reprezentare in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 17.00 (sau 17.10.2017, ora 9.00 - daca e cazul), a domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau si sa ia act de prezentarea Raportului semestrial intocmit de Consiliul de Administratie pentru semestrul I al anului 2017, respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Săratin Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul: www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
22. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera a) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Magura, situata in sat Magura, strada Mihai Viteazu nr.201, comuna Magura, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
23. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera b) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Ciuta, situata in sat Ciuta, strada Ciucului FN, comuna Magura, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
24. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera c) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Năeni, situata in sat Năieni, comuna Năieni, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
25. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.l28/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera d) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Fintesti, situata in sat Fintesti, comuna Naieni, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
26. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca ecazul), punctul nr.1, litera e) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Cozieni, situata in sat Cozieni, comuna Cozieni, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
27. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera f) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Padina, situata in sat Padina, strada Mare FN, comuna Padina, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
28. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 18.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.1, litera g) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea deschiderii punctului de lucru: Gospodaria de Apa Calvini, situata in sat Calvini, comuna Calvini, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
29. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.l28/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 16.10.2017, ora 13.00 (sau 17.10.2017, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr.2 inscris pe Ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana - Șef Serviciu Juridic si Executari Silite sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.16684/ 11.09.2017.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana
30. Alte probleme ale activitatii curente1. Informare privind petitiile adresate Consiliului local in luna septembrie 2017.2. Informare privind dosarul nr.3051/114/2017 inregistrat la Tribunalul Buzau, avand ca obiect "suspendare act administrativ", in speta suspendarea executarii Ordinului nr.533/23.08.2017 emis de Institutia Prefectului - Judetul Buzau privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Gheorghita si declararea ca vacant a locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzau.
Ultima actualizare în Vineri, 22 Septembrie 2017 17:51