Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2017

 

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2017 - ora 11

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Râmnicu Sărat pentru perioada 2014-2023 (revizuita);

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Stan Alin - Șef Birou
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila (PAED) al Municipiului Râmnicu Sărat pentru perioada 2015-2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Stan Alin - Șef Birou
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila al Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Ene Tatiana - consilier si ing. Teodorescu Dragos - Șef Serviciu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2017;

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Șef birou
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat pentru anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Șef birou
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier national situate pe terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, in intravilanul acestuia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu comercial si servicii - magazin anvelope si piese de schimb cu atelier de intretinere si reparatii autoturisme si autoutilitare (service auto)", strada Maior Nedelcu nr.1, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Nicolae Gabriela - Arhitect Șef
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire service auto cu spatiu comercializare piese, strada Păcii nr.90, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Nicolae Gabriela - Arhitect Șef
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati stabilita in conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea solicitarilor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Mihalcea Maria - referent
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos-Șef Serviciu si Mihalcea Maria-referent
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr.7479/11.04.2012, modificat prin actul aditional nr.1 /2014, pentru delegarea directa, prin concesiune, a gestiunii activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Râmnicu Sărat cu _________ luni/an(i);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons.jr.Corbu Alina Giorgiana si ec.Fortu Macovei - director economic
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurarii continuitatii serviciului/ activitatilor licentiate aferente Contractului de concesiune nr.4310/03.05.2005, cu modificarile ulterioare, privind exploatarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, pana la preluarea acestora de catre un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, incepand cu data de 04.05.2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si ing. Hinta Petrus - consilier
15. Proiect de hotărâre privind darea in administrare Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau-Subunitatea de Jandarmi Râmnicu Sărat, pe o perioada de ______ ani, a imobilului-teren si constructie-situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie), judetul Buzau in vederea desfasurarii activitatii si asigurarii conditiilor de protectie, paza si ordine publica in Municipiul Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu
16. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitie (folosinta gratuita) S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L a unui spatiu, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau cu destina tia de sediu social pentru societatea mai sus amintita, ca urmare a expirarii duratei detinerii spatiului cu destinatia de sediu social, spatiu situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei nr.95-107, etaj, judetul Buzau;

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons.jr.Corbu Alina Giorgiana si ing.Teodorescu Dragos-Șef Serviciu
17. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.59 /12.12.1991, avand ca obiect preluarea in concesiune a suprafetei de teren de 300 mp cu destinatia de construire locuinta proprietate personala, urmare a pierderii valabilitatii concesionarii si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra acestei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Alecu Bagdat (parcela 326), strada George Baiculescu nr.1, judetul Buzau, pe care este amplasata o constructie cu destinatia de locuinta, catre Croitoru Mirela;

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons.jr.Corbu Alina Giorgiana
18. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.5801/ 18.03.2016, avand ca obiect preluarea in concesiune a suprafetei de teren de 216 mp cu destinatia extindere cladire existenta, ca urmare a pierderii valabilitatii concesionarii si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra acestei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Mica nr.1 Bis (limitrof imobilului fosta CT 802, cartier Balta Alba), judetul Buzau, in vederea realizarii investitiei "Construire extindere la cladire existenta cu spatii tehnologice pentru primire-expediere marfa si imprejmuire teren, amenajare spatii parcare acces principal si executie imprejmuire teren" catre doamna Nicolae Felicia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana și ec.Fortu Macovei - director economic
19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.130/28.04.2014 privind aprobarea participarii Municipiului Râmnicu Sărat la ca-finantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau" în perioada 2014-2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si ec. Forțu Macovei - director economic
20. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri cu privire la reglementarea accesului la imobilul-teren cu numarul cadastral 33806, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Principele Ferdinand nr.17, judetul Buzau, proprietatea domnului Danescu Vasile Dumitru si a doamnei Danescu Liliana;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu si Corbu Decebal Iulian - consilier
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren in suprafata de 16.199 mp, avand numarul cadastral 32615, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu si Corbu Decebal Iulian - consilier
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.2, judetul Buzau;

- inițiator -Cîrjan Sorin Valentin - Primar

-prezintă - ing.Teodorescu Dragos - Șef Serviciu si Corbu Decebal Iulian - consilier
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana, ec. Fortu Macovei - director economic si Monea Alina - consilier
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investitii aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2017 prin completare cu obiectivul de investitii "Studiu de trafic la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Fortu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
26. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Fortu Macovei - director economic si ec. Popescu Mihaela – director SPAS Râmnicu Sărat
27. Alte probleme ale activitatii curente1. Informare privind petitiile adresate consiliului local in luna aprilie 2017.

 

 

 

Ultima actualizare în Vineri, 21 Aprilie 2017 21:30