Cadrul legal de organizare şi funcţionare Array Imprimare Array
SPAS

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.03.2018, SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ RÂMNICU SĂRAT, DEVINE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ RÂMNICU SĂRAT, CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL RÂMNICU SĂRAT - H.C.L. NR. 90/29.03.2018 - DESCARCĂ HOTĂRÂRE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 90 din 23 ianuarie 2003

 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială

 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 7 februarie 2003

 

 

 

 

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (2) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

 

 

ART. 1

Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de

asistenţă socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

ART. 2

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare consilii locale, înfiinţează şi organizează serviciul public de asistenţă socială.

(2) Serviciul public de asistenţă socială realizează la nivel judeţean, respectiv local, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

 

ART. 3

(1) Serviciul public de asistenţă socială se înfiinţează prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, până la 31 martie 2003.

(2) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale aprobă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre.

(3) Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială prevăzute în regulamentul-cadru se completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

 

 

ART. 4

(1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale înfiinţează serviciul public de asistenţă socială prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniu aflate în subordine sau, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu şi prin redistribuirea personalului existent în cadrul acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protecţia copilului organizate la nivel judeţean.

 

 

ART. 5

(1) În termen de cel mult 2 ani de la înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială se va asigura încadrarea în totalitate a acestuia cu personal de specialitate cu diverse

calificări, care are competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicită instituţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent în condiţiile legii.

 

 

ART. 6

Consiliile locale comunale vor încadra în aparatul propriu persoane cu atribuţii în domeniile de asistenţă socială stabilite la art. 2 alin. (2), în raport cu problematica socială din unitatea administrativ-teritorială, fără a depăşi numărul maxim de personal din aparatul propriu stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

 

 

ART. 7

În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 705/2001 consiliile locale ale oraşelor şi comunelor pot realiza acordarea de servicii sociale în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pe bază de parteneriate, aprobate prin hotărâri ale acestora.

 

 

ART. 8

(1) Finanţarea serviciului public de asistenţă socială se asigură din bugetele locale.

(2) Finanţarea activităţilor de asistenţă socială se asigură de la bugetele locale şi din bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Finanţarea activităţilor de asistenţă socială se poate asigura şi din alte surse prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 705/2001.

 

 

 

PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, Marian Sârbu

Ministrul administraţiei publice, Octav Cozmâncă

Ministrul sănătăţii şi familiei, Daniela Bartoş

p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială

 

 

 

ART. 1

(1) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public de asistenţă socială, se organizează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Serviciul public de asistenţă socială are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv

la nivelul municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

(3) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenţă

socială îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

b) de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

d) de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială;

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi

combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

f) de reprezentare, prin reprezentarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului

General al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale. (4) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul serviciului public de

asistenţă socială se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

 

 

 

ART. 2

(1) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public local, se organizează în subordinea consiliilor locale.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public

local, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcţionarea acestuia să

asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

 

 

 

ART. 3

(1) Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public local desfăşoară

activităţi în următoarele domenii:

A. în domeniul protecţiei copilului:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;

b) identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea

măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;

c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

e) exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;

f) organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

g) identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

h) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

i) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

l) asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;

m) sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;

B. în domeniul protecţiei persoanelor adulte:

a) evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru

consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; d) organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru

a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care

beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);

h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;

i) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

j) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

k) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;

n) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;

o) sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;

p) asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

q) asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;

C. în domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private:

a) înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;

b) finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială;

c) asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

d) evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă

socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;

e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială

de la bugetul local;

f) dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;

D. în domeniul finanţării asistenţei sociale:

a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;

b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;

c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;

d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale.