Imprimare Email
categorie Regulamente şi Dispoziţii

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT 

www.primariermsarat.ro
 
 
 
Portalul este structurat pe mai multe meniuri şi submeniuri uşor accesibile de pe prima pagină a site-ului astfel:


 
1.CONDUCEREA  PRIMĂRIEI

1.  Primarul  municipiului
1.1 foto, apartenenţă politică
1.2 curriculum vitae
1.3 atribuţiile primarului conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
1.4 declaraţiile de avere şi de interese
2.  Viceprimarul municipiului
2.1 foto, apartenenţă politică
2.2 curriculum vitae
2.3 atribuţiile viceprimarilor conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
2.4 atribuţiile delegate conf. Dispoziţiilor Primarului
2.5 declaraţiile de avere şi de interese
3.   Secretarul  municipiului
3.1 foto
3.2 curriculum vitae
3.3 atribuţiile secretarului conf. Legii 215/2001 republicată, actualizată
3.4 declaraţiile de avere şi de interese

 

2.  CONSILIUL  LOCAL

1.  Membrii consiliului local
1.1 Foto
1.2 curiculum vitae, apartenenţă politică
1.3 declaraţiile de avere şi de interese
2. Atribuţiile consiliului local conf. Legii 215/2001 republicată, actualizată
3. Regulamentul de funcţionare al consiliului local
4. Comisiile consiliului local
5. Hotărârile consiliului local
6. Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local
7. Proiectele de hotărâri în dezbatere
8. Ordine de zi ale sedintelor de consiliu local
 

3.  APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

1. Organigrama 
2.Departamente
1.1 Serviciile, birourile şi compartimentele
1.2 numele, pregătirea şi încadrarea personalului din fiecare birou, serviciu sau compartiment
3. Regulamente şi dispoziţii
4. Bugetul municipiului
3.1 bugetele aprobate la începutul fiecărui an
3.2 execuţiile bugetare anuale
5. Execuţia bugetară curentă
5.1 rapoarte de execuţie bugetară lunară
6. Rapoarte de activitate
6.1 rapoartele de activitate lunare ale compartimentelor, birourilor şi serviciilor
7. Formulare
7.1 formulare utilizate de cetăţeni
7.2 accesarea lor directă pe site
8. Acte necesare
8.1 lista actelor necesare pentru emiterea acordurilor, avizelor, autorizaţiilor, certificatelor, etc.
9. Contracte
9.1contractele de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări,  asocieri, etc. încheiate de autorităţile publice locale
10. Anunţuri de achiziţii publice
11. Anunţuri pentru ocupare posturi
12. Ştiri din activitatea curentă
12.1 anunţul convocării şedinţelor consiliului local
12.2 anunţuri de interes public care apar şi în presă
12.3 anunţul, efectuarea şi adjudecarea licitaţiilor de achiziţie  publică 
12.4 anunţul, organizarea şi rezultatul concursurilor de ocupare  ale posturilor vacante
12.5 demararea  unor lucrări de importanţă deosebită
12.6 finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii sau reparaţii, achiziţionarea unor   bunuri sau servicii
12.7 semnarea unor contracte de importanţă deosebită
12.8 întâlniri ale conducerii Primăriei cu delegaţii din ţară sau  din străinătate
12.9 participarea conducerii sau a personalului Primăriei la conferinţe, seminarii, adunări generale, etc., în ţară sau în străinătate
12.10 participarea personalului Primăriei la cursuri de perfecţionare     
12.11 evenimente legate de relaţiile cu oraşele înfrăţite sau de alte relaţii internaţionale ale municipiului
12.12 rapoarte ale activităţii comisiilor de specialitate din cadrul  Primăriei
12.13 alte evenimente din activitatea curentă a Primăriei sau ale serviciilor subordinate.                                                                                   

13. Lista documentelor produse sau gestionate în cadrul Primăriei Municipiului Ramnicu Sarat de interes public.

 

4.  SERVICIILE  PUBLICE

1. Serviciul Public de Asistenţă Socială Ramnicu Sarat
1.1 cadrul  legal de organizare şi funcţionare 
1.2 Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 
1.3 organigrama
1.4 numele, pregătirea şi încadrarea personalului
1.5 activităţi
1.6 instituţii subordonate
2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Ramnicu Sarat 
2.1 cadrul legal de organizare şi funcţionare
2.2 Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
2.3 organigrama
2.4 numele, pregătirea şi încadrarea personalului
2.5 activităţi
3.  Poliţia Comunitară Ramnicu Sarat
4. Apa potabilă şi canalizarea
4.1 cadrul legal şi organizatoric
4.2 link la S.C. Acvaterm S.A.
4.3 link la Compania de Apa
4.4 alte informaţii curente
5. Transportul în comun
5.1 cadrul legal şi organizatoric
5.2 link la S.C. TUC S.A.
5.3 alte informaţii curente
6. Salubrizarea
6.1 cadrul legal şi organizatoric
6.2 informaţii curente
 
5.  RAPOARTE  ANUALE

1. Rapoartele de activitate ale administraţiei publice local
 
6.  ORAŞUL  NOSTRU

1. Repere geografice
2. Istorie
3. Date demografice
4. Oraşe înfrăţite
4.1 prezentarea oraşului
4.2 scurt istoric al relaţiei de înfrăţire
4.3 link la site-ul oraşului
5. Organizaţii 
5.1 Asociaţia Municipiilor din România - link
5.2 Asociaţia  Internaţională a Oraşelor Educatoare - link
5.3 Asociaţia Oraşelor Europene Medii (CINTE) - link
6. Relaţii internaţionale  
6.1 ……………. 
7. Harta
8. Album foto
  

7.  CETATENI

1. Cetăţenii de onoare
2. Personalităţile trecutului
3. Contemporanii
      
8.  VIAŢA  CULTURALĂ

1. Muzeul Municipal
2. Biblioteca Municipala
3. Casa de Cultura Municipala
4. Evenimente culturale
5. Monumente de istorice si de arhitectură
6. Massmedia

 

9.   ÎNVĂŢĂMÂNTUL

1. Activităţi educative
2. Învăţământ superior
3. Învăţământ liceal
4. Învăţământ gimnazial
5. Învăţământ preşcolar

 

10.  SANATATEA

 

11.  ACTIVITATEA  SOCIALĂ

1. Acţiuni sociale
2. Organizaţii sociale

 

12.  SPORT

1. Evenimente sportive
2. Cluburi sportive
 
13.  CARTEA  DE  OASPEŢI
 

14.  HARTA SITE
 

15.  CHESTIONAR CONSULTARE PUBLICA
 

16.  ADRESE UTILE

 

Cap. I. Reguli de actualizare. Responsabilităţi

 

MENIU

SUBMENIU

CONTINUT

ACTUALIZARE

RESPONSABIL

CONDUCEREA  PRIMĂRIEI

1. PRIMAR

 • foto, apartenenţă politică
 • curriculum vitae
 • atribuţiile primarului conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
 • declaraţiile de avere şi de interese
 • Rapoarte de activitate

când  intervin modificări

Cabinet Primar

2. VICEPRIMAR

 • foto, apartenenţă politică
 • curriculum vitae
 • atribuţiile viceprimarilor conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
 • atriburiile delegate conform Dispozitiilor primarului
 • declaraţiile de avere şi de interese

când  intervin modificări

Cabinet Primar

3. SECRETAR

 • foto, apartenenţă politică
 • curriculum vitae
 • atribuţiile secretarului conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
 • declaraţiile de avere şi de interese

când  intervin modificări

Cabinet Secretar

CONSILIUL LOCAL

1.MEMBRII CONSILIULUI LOCAL

 • foto, apartenenţă politică
 • curriculum vitae
 • declaraţiile de avere şi de interese

când intervin modificări

Cabinet Secretar

2.ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

 • atribuţiile consiliului local conf. Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată

când intervin modificări

Cabinet Secretar

3.REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

 • Regulamentul de funcţionare al consiliului local

când intervin modificări

Cabinet Secretar

4.COMISIILE CONSILIULUI LOCAL

 • Comisiile consiliului local

când intervin modificări

Cabinet Secretar

5.HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

 • Hotărârile consiliului local

în momentul redactării şi semnării acestora

Cabinet Secretar

6.PROCESELE VERBALE ALE SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 • Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local

imediat după semnarea acestora

Cabinet Secretar

7.PROIECTELE DE HOTARARI IN DEZBATERE

 • Proiectele de hotărâri în dezbatere

 în momentul iniţierii lor, cu specificaţia de a fi retrase după dezbaterea şi aprobarea lor

Cabinet Secretar

8.ORDINE DE ZI ALE SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL

 • Ordine de zi ale sedintelor de consiliul local

Inaintea sedintelor consiliului local

Cabinet Secretar

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Rapoarte de activitate consilieri locali

Anual

Cabinet Secretar

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

1.ORGANIGRAMA

 • Organigrama primariei

când intervin modificări

Compatiment Resurse Umane

2.DEPARTAMENTE

 • Directiile, serviciile si birourile primariei
 • Numele, pregătirea şi încadrarea personalului din fiecare  birou sau serviciu

când intervin modificări

Compatiment Resurse Umane

3.REGULAMENTE SI DISPOZITII

 • Regulamente / Dispozitii ale Primarului

când intervin modificări

Compatiment Resurse Umane

4.BUGETUL MUNICIPIULUI

 • Proiectul Bugetului pentru anul curent
 • Bugetele aprobate la inceputul fiecarui an
 • Executiile bugetare anuale

când intervin modificări, la fiecare rectificare

Director economic

5.EXECUTIA BUGETARA CURENTA

 • rapoarte de execuţie bugetară lunară

lunar

Serviciul buget

6.RAPOARTE DE ACTIVITATE DEPARTAMENTE

 • rapoartele de activitate lunare ale compartimentelor, birourilor şi serviciilor

lunar

Şefii serviciilor / compartimentelor

7.FORMULARE

 • formulare utilizate de cetăţeni
 • accesarea lor directă pe site

ori de câte ori există schimbări

Toate departamentele care utilizează formulare tip

8.ACTE NECESARE

 • lista actelor necesare pentru emiterea acordurilor, avizelor, autorizaţiilor, certificatelor, etc

ori de câte ori intervine vreo modificare

Toate departamentele care lucreaza cu publicul

9.CONTRACTE

 • contractele de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări, arendari, asocieri, etc. încheiate de autorităţile publice locale

la semnarea contractului

şefii compartimentelor care iniţiază contractul

10.ANUNTURI DE ACHIZITII PUBLICE

 • Anunturi de achizitii publice

ori de câte ori există schimbări

Serviciul investiţii, achiziţii publice; compartimentul patrimoniu, şefii compartimentelor implicate

11.ANUNTURI PENTRU OCUPARE DE POSTURI

 • Anunţuri ocupare posturi

ori de câte ori se organizează concurs

Compartimentul Resurse Umane

12.STIRI DIN ACTIVITATEA CURENTA

 

 • Ştiri din activitatea curentă

zilnic

Şefii serviciilor / compartimentelor

 • anunţul convocării şedinţelor consiliului local

cand este cazul

Cabinet Secretar

 • anunţuri de interes public care apar şi în presă

cand este cazul

Cabinet Primar

 • anunţul, efectuarea şi adjudecarea licitaţiilor de achiziţie publică

cand este cazul

Compartiment investiţii, achiziţii publice

 • anunţul, organizarea şi rezultatul concursurilor de ocupare  a posturilor vacante

cand este cazul

Compartiment Resurse Umane

 • demararea unor lucrări de importanţă deosebită

cand este cazul

Compartiment investiţii, achiziţii publice;

Serviciul Public A.D.P.

 • finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii sau reparaţii, achiziţionarea unor  bunuri sau servicii

cand este cazul

Compartiment investiţii, achiziţii publice;

Serviciul Public A.D.P.

 • semnarea unor contracte de importanţă deosebită

cand este cazul

Cabinet Primar

 • întâlniri ale conducerii Primăriei cu delegaţii din ţară sau din  străinătate

cand este cazul

Cabinet Primar

 • participarea conducerii sau a personalului Primăriei la  conferinţe, seminarii, adunări generale, etc., în ţară sau în străinătate

când este cazul

Cabinet Primar

 • participarea personalului Primăriei la cursuri de perfecţionare

când este cazul

Compartiment Resurse Umane

 • evenimente legate de relaţiile cu oraşele înfrăţite sau alte relaţii internaţionale ale municipiului

când este cazul

Cabinet Primar

 • rapoarte ale activităţii comisiilor de specialitate din cadrul primăriei

când este cazul

Preşedintele Comisiei de specialitate

 • alte evenimente din activitatea curentă a Primăriei sau ale serviciilor subordinate

când este cazul

Fiecare compartiment

13.LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

 • Enumerarea si afisarea documentelor de interes public produse sau gestionate de Primaria Municipiului Ramnicu Sarat

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relatii cu Publicul si Registratura

SERVICIILE PUBLICE LOCALE

1.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA RAMNICU SARAT

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

ori de câte ori este necesar

Serviciul public comunitar local de asistenta sociala

2.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI RAMNICU SARAT

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

ori de câte ori este necesar

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei

3.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL „POLITIA COMUNITARA” RAMNICU SARAT

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

ori de câte ori este necesar

Serviciul public comunitar local „POLITIA COMUNITARA”

4. APA POTABILA SI CANALIZARE

- SC ACVATERM SA

- COMPANIA DE APA

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

ori de câte ori este necesar

Director SC ACVATERM SA

Link COMPANIA DE APA

5.SC TUC SA

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

ori de câte ori este necesar

Director SC TUC SA

6.SALUBRIZARE

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • activităţi

-

Link-uri

RAPOARTE ANUALE

RAPOARTE ANUALE DE ACTIVITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

 • rapoartele de activitate ale administraţiei publice locale

anual

Cabinet primar, Compartiment de Relaţii cu Publicul şi Registratură

MUNICIPIU

1.REPERE GEOGRAFICE

 • localizare şi prezentare
 • link-uri utile

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

2.ISTORIE

 • prezentare
 • link-uri utile

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

3.DATE DEMOGRAFICE

 • rapoarte demografice

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

Sef S.P.C.L.E.P.

4.ORASE INFRATITE

 • prezentarea oraşelor
 • scurt istoric al relaţiei de înfrăţire
 • link la site-ul oraşului

ori de câte ori este necesar

Cabinet primar, Compartiment de Relaţii cu Publicul şi Registratură

5.ORGANIZATII

 • Enumerarea şi prezentarea ONG-urilor din municipiu
 • Link-uri

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

6.RELATII INTERNATIONALE

 •  

ori de câte ori este necesar

Cabinet Primar

7.HARTA

 • Harta digitală a municipiului

ori de câte ori este necesar

Compartiment Informatizare

8.ALBUM FOTO

 • Imagini din municipiu sortate pe categorii

ori de câte ori este necesar

Compartiment Informatizare

CETATENI

1.CETATENI DE ONOARE

 • Enumerare si prezentare

ori de câte ori este necesar

Cabinet Primar

2.PERSONALITATI ISTORICE

 • Enumerare si prezentare

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

3.CONTEMPORANI

 • Enumerare si prezentare

ori de câte ori este necesar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

CULTURA

1.MUZEUL MUNICIPAL

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

lunar

Director

2.BIBLIOTECA MUNICIPALA

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

lunar

Director

3.CASA DE CULTURA

 • cadrul  legal de organizare şi funcţionare
 • Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • numele, pregătirea şi încadrarea personalului
 • activităţi

lunar

Director

4.EVENIMENTE CULTURALE

 • Prezentare

lunar

Director Casa de Cultura

5.MONUMENTE ISTORICE SI DE ARHITECTURA

 • Enumerare si prezentare

lunar

Director Muzeul Municipal

6.MASS-MEDIA

 • Prezentare

lunar

Consilier Relatii Publice

INVATAMANT

1.ACTIVITATI EDUCATIVE

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

2.INVATAMANT SUPERIOR

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

3.INVATAMANT LICEAL

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Director unitate de invatamant

4.INVATAMANT GIMNAZIAL

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Director unitate de invatamant

5.INVATAMANT PRESCOLAR

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Director unitate de invatamant

SANATATE

UNITATI SANITARE

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Compartiment Relația cu Unitățile de Învăţământ si Sănătate

ASOCIATII DE PROPRIETARI

ASOCIATII DE PROPRIETARI

 • Enumerare
 • Date statistice
 • Activitati

lunar

Compartiment Indrumarea si Sprijinirea asociatiilor de Proprietari

ACTIVITATEA SOCIALA

1.ACTIUNI SOCIALE

 • Activitati, informatii sau link

ori de câte ori este necesar

Director S.P.A.S.

2.ORGANIZATII SOCIALE

 • Activităţi, informaţii sau link

ori de câte ori este necesar

Director S.P.A.S.

SPORT

1.EVENIMENTE SPORTIVE

 • Activităţi, informaţii sau link

lunar

Director C.S.M.

2.CLUBURI SPORTIVE

 • Activitati, informatii sau link

lunar

Director C.S.M.

CARTEA DE OASPETI

 • Enumerare si prezentare

Cand este necesar

Cabinet Primar

HARTA SITE

Permanent

Compartiment Informatizare

CHESTIONAR CONSULTARE PUBLICA

Permanent

Compartiment Informatizare

ADRESE UTILE

Cand este cazul

Compartiment Informatizare

Cap. II. Reguli de actualizare. Obligaţii

Fiecare funcţionar angajat al primăriei este obligat să cunoască adresa site-ului primăriei. Aceasta este:

www.primariermsarat.ro

Fiecare şef de birou sau de serviciu din cadrul primăriei va desemna, în scris, o persoană din cadrul biroului, responsabilă cu actualizarea paginii de web numit în continuare utilizator.

 

Fiecare utilizator are următoarele obligaţii :

Să-şi stabilească informatiile publice ce trebuie puse la dispozitia cetatenilor conform legilor românesti in vigoare prin redactarea unor „Fise de informatii” (a se vedea Anexa 1) specifice compartimentului/serviciului.

Să îmbogăţescă conţinutul cu noi informaţii care n-au fost publicate încă.

Să facă demersurile necesare pentru obţinerea informaţiilor necesare a fi publicate .

Să ia legătura cu administratorul site-ului ori de câte ori constată că o informaţie nouă pe care vrea să o publice nu-şi găseşte locul în organizarea  actuală a site-ului.

Sa colaboreze cu administratorul sitului si cu alte servicii competente (informatica, GIS) in vederea unei redactari specifice WEB profesionale .

Să utilizeze doar userul şi parola proprie pe care le-a primit de la administrator şi să nu le facă publice .

Să respecte si sa-si insuseasca  instructiunile tehnice de actualizare primite de la administrator.

Să respecte regulile gramaticale ale limbii romane in special folosirea diacriticelor.

Să răspundă la acele întrebări postate pe site sau pe adresa de e-mail asociata compartimentului si care i-au fost repartizate spre a fi rezolvate.

Obligaţiile administratorului

Să rezolve problemele  tehnice de functionare a site-ului (intreruperi, găzduire domeniu, probleme legate de echipamentul tehnic).

Să atribuie nume de utilizator şi parola persoanelor care au acces la actualizarea site-ului.

Să administreze secţiunile, categoriile, meniurile, submeniurile site-ului, temele, etc.

Să pună la dispoziţia utilizatorilor informaţii despre modul de actualizare .

Să urmărească, să verifice, si să coordoneze echipa de actualizare a site-ului .

Să dezvolte site-ul cu noi funcționalități ce se dovedesc a fi necesare pe măsura dezvoltării activităţilor instituţiei.

Să schimbe design-ul sitului atunci când se impune această schimbare .

Să organizeze informația prezentată astfel încât aceasta să fie cât mai uşor de localizat  de vizitatori .

Să administreze categoria Prima Pagina din punct de vedere grafic şi al conţinutului .

Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la utilizatori (nume, parola de acces ,adresa de email) .

Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal ale persoanelor care utilizează serviciile online (întrebări, reclamaţii, taxe şi impozite) şi nefăcute publice pe site .

Obligaţiile traducătorului - utilizatorului responsabil pentru secţiunea în altă limbă decât cea română

Să urmărească zilnic varianta în limba română  a sitului .

Să traducă acele informații postate în limba română care prezintă interes cetăţenilor străini.

Să traducă la cererea administratorului un anumit document publicat.

Să respecte şi să-şi însușească  instrucțiunile tehnice de actualizare primite de la administrator.

Utilizatorul însărcinat cu traducerea sitului este răspunzător de corectitudinea textului tradus .

În cazul în care traducerea se efectuează de persoane din afara instituției printr-un contract de prestări servicii, acesta va conține obligatoriu  clauze privind responsabilitatea corectitudinii textului tradus. 

Cap. III. Adresele de e-mail ale compartimentelor

 

Nr. crt.

COMPARTIMENT

E-MAIL

1

Arhitect Sef

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2

Audit Public Intern

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

3

Autorizarea Serviciilor de Transport Local

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4

Cabinet Primar

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

5

Contabilitate

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

6

Director Economic

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

7

Director Executiv

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

8

Evidenta Persoanei

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

9

Expert Relatii cu Romii

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

10

Gestionare Patrimoniu

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

11

Indrumarea si Sprijinirea Asociatiilor de Proprietari

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

12

Indrumarea si Sprijinirea Unitatilor de Invatamant si Sanatate

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

13

Informatizare

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

14

Investitii si Achizitii Publice

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

15

Juridic

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

16

Juridic – Executari Silite

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

17

Programe cu Finantare Externa

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

18

Protectie Civila pentru Situatii de Urgenta

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

19

Registrul Agricol

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

20

Relatii cu Publicul

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

21

Resurse Umane – Functii Publice

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

22

Secretar

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

23

Spatiu Locativ

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

24

Starea Civila

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

25

Taxe si Impozite – Persoane Fizice

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

26

Taxe si Impozite – Persoane Juridice

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

27

Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Autorizarea Lucrarilor in Constructii

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cap. IV. Termeni legali şi condiţii de utilizare

 

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat oferă acces liber la acest site, pentru a face cunoscute capacităţile sale şi munca depusă în serviciul tuturor cetăţenilor.

Sigurul scop permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații despre activităţile Administraţiei Publice Locale, despre oraş, de a  răspunde la solicitărilor cetăţenilor. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Dreptul de copyright pentru toate informațiile existente pe acest site sunt deţinute de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat. Orice material de pe acest site poate fi reprodus parţial sau integral cu specificarea sursei materialului www.primariermsarat.ro.

Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează site-urile şi utilizează serviciile disponibile prin intermediul acestora exclusiv pe propriul risc.

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site şi care voluntar furnizează aceste informaţii. Aceste informaţii pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legătură cu cererile dumneavoastră în orice moment. 

  Orice întrebare, sugestie sau reclamaţie trimisă prin completarea formularului de pe acest site din  secţiunile respective, nu va fi făcută publică dacă nu are un limbaj adecvat (conține injurii, cuvinte obscene, atacuri la persoane) şi conţine linkuri spre alte site-uri, conţine acuzaţii nedovedite sau corespondenţă între vizitatori. Publicarea acestor întrebări, reclamații, acuzaţii nedovedite sau nefondate se va face doar după aprobarea lor de către administratorul secţiunii respective. Toate textele nepublicate din motivele sus amintite se arhivează, împreună cu datele de identificare ale expeditorilor.

 Dacă consideraţi că orice material de pe acest site, postat de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sau de altcineva, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , astfel încât să putem lua o decizie în cunoștință de cauză.

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi aceste reguli în orice moment, efectiv chiar din data postării noilor modificări şi amendamente pe acest site.

Pentru orice alte probleme legate de funcţionarea site-ului ne puteţi contacta la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 


 

Cap. V Dispoziţii finale

 

Orice răspuns la reclamaţiile sau întrebările cetăţenilor publicat pe site trebuie semnat de autorul acestuia cu numele, prenumele, funcţia.

Orice articol preluat identic ca formă şi conţinut din alte surse va conţine numele sursei respective şi linkul la situl acesteia (dacă  există).

Introducerea unei legături (link) la alte pagini de internet  în orice document publicat se va face doar cu acordul administratorului sitului. În acest scop sunt permise includerea de legături la siturile altor instituţii publice din România, la siturile ziarelor  şi revistelor dacă au fost preluate de la acestea informaţii.

Actualizarea site-ului este considerată sarcină de serviciu şi va fi inclusă de către fiecare şef de serviciu sau birou în fişa postului funcţionarului însărcinat cu aceasta.

Nerespectarea prezentului Regulament de administrare a sitului www.primariermsarat .ro atrage după sine sancţiunile prevăzute de Regulamentul Intern.

Prezentul Regulament poate fi modificat,  în cazuri justificate, cu acordul scris al Primarului .

PRIMAR,

PR. VIOREL HOLBAN 

 

 

ANEXA 1

 

ELEMENTE OBLIGATORII PENTRU COMPLETAREA

FISEI DE INFORMATII

 

 

 1. Numele si incadrarea functionarilor publici.
 2. Atributiile compartimentului.
 3. Baza legislativa specifica.
 4. Lista documentelor de interes public gestionate.
 5. Lista documentelor produse/gestionate.
 6. Formulare si tipizate.[i]
 7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 8. Numarul camerei (biroului) in care functioneaza compartimentul.
 9. Numele si functia superiorului ierarhic.

 

* Taxe si impozite

 

lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus-menţionate

 

 [i] Pentru fiecare tip de autorizaţie / certificat / adeverinta / etc. vor fi precizate următoarele informaţii:

 1. formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia;
 2. lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
 3. toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru

 

Ultima actualizare în Vineri, 03 August 2012 07:05